Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 1 (SEM IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 1 (SEM IV) - strona 1

Fragment notatki:

ANALIZA EKONOMICZNO- FINANSOWA
Literatura:
L. Bednarski „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie” PWE, W-Wa 2007
M. Jerzemowska „Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie” PWE, W-wa 2006
Wykład 1 Analiza ekonomiczno finansowa:
Ułatwia postawienie diagnozy stanu przedsiębiorstwa,
Pozwala podejmować decyzje, dotyczące przyszłości jego funkcjonowania,
W procesie analizy ekonomiczno- finansowej można wyróżnić dwa kolejno następujące po sobie etapy działań analitycznych:
Pomiar, porównanie badanego zjawiska do odpowiednich wzorców oraz jego wstępna ocena,
Ustalenie przyczyn powodujących zwiększenie, zmniejszenie- odchylenie dla badanego zjawiska
Dwa podejścia badawcze:
Indukcyjne- od zjawisk szczegółowych do ogólnych, od czynników do wyników, od przyczyn do skutków,
Dedukcyjna- od ogółu do szczegółu, od wyników do czynników, od skutków do przyczyn
Dwie grupy metod analitycznych
analiza porównawcza- polegająca na określaniu bezpośrednich związków pomiędzy wskaźnikami ekonomicznymi, pozwala to na ustalenie odchyleń oraz dokonanie na ich podstawie ogólnej analizy
analizę przyczynową polegającą na ustaleniu odpowiednich wyizolowanych czynników, które pociągnęły ze sobą określone przednio odchylenia, oraz stopnia intensywności ich oddziaływania.
Ad 1.
W tej analizie porównywane są liczby wyrażające stan faktyczny zjawiska oraz wielkość stanowiąca bazę odniesienia, za którą przyjmuje się takie elementy jak:
a. poziomy wielkości we wcześniejszych okresach. Odchylenia ustalane w postaci różnicy wskazują na kierunek zmian- pozytywny lub negatywny. Wygodniejsze jest porównywanie wielkości za pomocą wskaźników dynamiki
b. porównywanie do wielkości zaplanowanych, zwłaszcza wielkości w ujęciu absolutnym, dla których najbardziej przydatny jest wskaźnik wykonania planu. Słabością jest to, że wielkości planistyczne są obarczone pewnym błędem
c. porównanie przestrzenne, czyli z innymi firmami. Najbardziej przydatne są wskaźniki, gdyż dzięki nim można ocenić jednostki różniące się skalą działania. Zewnętrzne porównanie obiektywizuje ocenę wyników
d. porównanie z zewnętrznymi ustaleniami normatywnymi, co dotyczy zgłasza wskaźników. Dla wielu z nich zostały ustalone normatywne poziomy, mające zewnętrzny charakter w stosunku do firmy.
e. porównanie w czasie pozwala na ocenę kierunku i tempa zmiany w danym okresie np. za pomocą wskaźników:
1. wskaźniki dynamiki o stałej podstawie- Io

(…)

…- służy do liczbowego określenia wpływu poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska. Jest to możliwe w tych przypadkach, gdy współzależności mają charakter związku funkcyjnego wyróżnionego w formie iloczynu, ilorazu, sumy albo innego wyrażenia algebraicznego. Istota polega na podstawianiu poszczególnych czynników w wielkościach rzeczywistych w miejsce wielkości przyjętej za podstawę…
… badanego, X0 to wielkość z okresu podstawowego pierwszego w ciągu badanych okresów
2.wskaźniki dynamiki łańcuchowej It
Gdzie X1-1 to wielkość z okresu poprzedniego
3. tempo zmian T
Korygowanie inflacyjnego wpływu cen na wielkości ekonomiczne może być przeprowadzone według procedury:
Indeks wartości Iw - iloczyn indeksu ilości i indeksu cenowego
Iw= Ii * Ic
Ustalenie realnego, ilościowego zakresu zmian…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz