Analiza ekonomiczna - test - Marża

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - test - Marża - strona 1 Analiza ekonomiczna - test - Marża - strona 2 Analiza ekonomiczna - test - Marża - strona 3

Fragment notatki:

Proszę nie sugerować się odpowiedziami, gdyż mogą być błędne Test B
Pytania zwykłe: prawda fałsz
Wskaźnik marży bezp. mówi nam o efektach dźwigni połączonej.
Decyzje konstytutywne w przedsiębiorstwie odnoszą się do całości przedsiębiorstwa. Kapitał zgromadzony aktualizacji wyceny środków trwałych nie może zostać przeznaczone do podziału. Agio jest to różnica pomiędzy ceną nominalną a ceną emisyjną i nie wpływa na podwyższenie kapitału akcyjnego. Jeżeli popyt rośnie przy ustabilizowanej podaży to wywoła to zwyżkowy ruch cen. Ujemny kapitał pracujący oznacza, że część aktywów bieżących w przedsiębiorstwie finansowana jest kapitałami długoterminowymi.
Im dłuższy jest cykl konwersji kapitału obrotowego tym korzystniej jest dla przedsiębiorstwa.
Skonto kasowe oferuje klientowi upust za wydłużenie płatności w relacji do przyjętego terminu płatności.
Wewnętrzna stopa zwrotu jest to taka stopa procentowa, która czyni firmę obojętną między wyborem inwestowania lub oddawania pieniędzy na procent.
Im większe zmienności strumieni dochodów tym większa jest wymagana stopa zwrotu z kapitału.
Zjawisko pozytywnego efektu dźwigni finansowej nie ma związku z tzw. Osłoną podatkową przedsiębiorstwa.
Koszt kapitału dla przedsiębiorstwa jest stopą stosowaną do zdyskontowania strumieni pieniężnych, przychodów pieniężnych firmy w ten sposób określa jej wartość.
Na fundusz zasobowy spółdzielni wymagany jest coroczny odpis z czystego zysku w wysokości 5% aż do momentu, gdy fundusz ten nie osiągnie wysokości wymienionych udziałów oblig atoryjnych. Finansowe składniki majątku trwałego to krótkoterminowe papiery wartościowe firmy i należności u kontrahentów.
Średni ważony koszt kapitału nie odzwierciedla rzeczywistych poniesionych w przeszłości kosztów kapitału będącego w danym momencie w dyspozycji firmy.
Pytania testowe:
Koszty stałe spółki wynoszą 70000, jednostkowe koszty zmienne 12000, cena wyrobu 6500 to próg rentowności w ujęciu ilościowym
12727 12748
152748
Do podstawowych prac i obowiązków komandytariusza należy:
odpowiedzialność wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach
odpowiedzialność wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach
odpowiedzialność wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki tylko na zasadzie pełnomocnictwa i prawo do udziału w zyskach i stratach Zasilanie kapitału akcyjnego może odbywać się:


(…)

… za wydłużenie płatności w relacji do przyjętego terminu płatności.
Wewnętrzna stopa zwrotu jest to taka stopa procentowa, która czyni firmę obojętną między wyborem inwestowania lub oddawania pieniędzy na procent.
Im większe zmienności strumieni dochodów tym większa jest wymagana stopa zwrotu z kapitału.
Zjawisko pozytywnego efektu dźwigni finansowej nie ma związku z tzw. Osłoną podatkową przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz