Analiza ekonomiczna firm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna firm - strona 1 Analiza ekonomiczna firm - strona 2 Analiza ekonomiczna firm - strona 3

Fragment notatki:

Ma formę pracy, której tematem jest kompleksowa analiza ekonomiczna firm. W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: problemy metodyczne wykorzystania analiz, pojęcie i rodzaje analiz, źródła informacji do analiz, obszary analityczne ? schemat analizy, metody badawcze w analizie, przekroje porównywania zjawisk ekonomiczno-finansowych, porównawcze badania przedsiębiorstwa, metody badania przyczynowego, praktyczne wykorzystanie rachunku korelacji i regresji, analiza sprawozdań finansowych, bilans firmy, wstępna analiza bilansu, rachunek zysków i strat, wstępna analiza rachunku zysków i strat. Ponadto w treści: analiza przepływów środków pieniężnych, istota i obszar analizy, analiza rachunku przepływów środków pieniężnych, wskaźniki aktywności gospodarczej, wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa, wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa, wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa, analiza zasobów trwałych w przedsiębiorstwie, struktura rodzajowa majątku trwałego przedsiębiorstwa, procesy odtworzeniowo -inwestycyjne- regulowanie zasobów środków trwałych, ocena gospodarowania majątkiem trwałym, analiza zasobów obrotowych firmy, przedmiot analizy, strategie finansowania majątku firmy, istota kapitału pracującego, ocena kapitału pracującego przedsiębiorstwa, analiza zasobów kapitałowych firmy, główne źródła kapitałów tworzących zasoby firmy. W pracy pojawiają się także takie pojęcia i tematy jak: mechanizm działania dźwigni finansowej jako kryterium wyboru kapitałów, koszt kapitałów w wyborze źródeł finansowania firmy, zasady finansowania w kształtowaniu zasobów kapitałowych, punkt ix analiza wybranych procesów gospodarki materiałowej, analiza poziomu, struktury i rotacji zapasów, kształtowanie przyszłych poziomów zapasów, ocena projektów inwestycyjnych, proste metody oceny projektów inwestycyjnych, ocena efektywności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi, wybór źródeł finansowania
kredyt, leasing, środki własne jako źródła finansowania, metody wyboru efektywnych źródeł finansowania ? rachunek ekonomiczny, analiza przychodów i kosztów funkcjonowania firmy, pojęcie przychodów i ich rodzaje, szczegółowa analiza przychodów, analiza ogólna kosztów działalności i ich zmian. W notatce można trafić na takie pojęcia jak: szczegółowa analiza kosztów wg podstawowych przekrojów strukturalnych, przekroje analizy wyniku finansowego, analiza wyników finansowych w wielkościach bezwzględnych, analiza wartości rynkowej firmy, analiza ekonomiczno finansowa jako podstawa wyceny wartości firmy, majątkowe metody wyceny wartości firmy, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metoda mnożnikowa.

PROBLEMY METODYCZNE WYKORZYSTANIA ANALIZ
POJĘCIE I RODZAJE ANALIZ
Analiza - metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania.
Celem analizy jest:
- sporządzanie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność przedsiębiorstwa oraz pozwalającej na ocenę uzyskiwanych wyników
- wykrycie i ustalanie czynników mających wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć gospodarczych
- określenie przewidywanych wyników na podstawie informacji o stanie czynników wytwórczych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz o zmianach w jego otoczeniu - podejmowanie decyzji zarządczych, służących podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstwa

(…)

… = Z/MT gdzie: Z- wielkość wyniku finansowego
Dodatni wynik finansowy- zysk, wzrost wskaźnika oznacza, że każda złotówka majątku trwałego przedsiębiorstwa oznacza coraz większą kwot zysku. 3. Wskaźnik rotacji majątku trwałego - RMT
RMT = MT x 365/ S gdzie: S- przychody ze sprzedaży
Wskaźnik określa jak przeciętnie długo trwa cykl obrotu majątkiem w okresie rocznym. Jaka długość cyklu jest do osiągnięcia…
… z funkcjonowaniem każdego z rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych, oraz inne wydatki finansowe.
3) kryterium wyboru w postaci miary , wskaźnika, będącego relacją między efektami i nakładami , wynikające z algorytmu obliczeniowego odpowiedniego do danej metody. Kryteriami tymi mogą być: zaktualizowana wartość netto ( NPV ) , wewnętrzna stopa zwrotu ( IRR ) , okres zwrotu, stopa zwrotu nakładów.
Wyróżniamy dwie metody rachunku opłacalności:
Statyczna - są proste w obliczeniach, łatwe do zastosowania, mało pracochłonne. Nie uwzględniają zmian wartości w czasie. Metody te wykorzystywane są do ocen projektów o niewielkim znaczeniu, na etapie prac wstępnych, kiedy brak pełnego zestawu informacji. Dynamiczna - należą do tej metody zaktualizowana wartość netto ( NPV ), wewnętrzna stopa zwrotu ( IRR ), zdyskontowany…
…. , a prognozowanie przepływów pieniężnych wyraża się w cenach stałych. Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR - jest metodą najczęściej wykorzystywaną do oceny projektu inwestycyjnego metodą dyskontową IRR jest to stopa dyskontowa, przy której wartość zaktualizowana netto (NPV) równa się zero. Oznacza to, że IRR wyraża wewnętrzną, rzeczywistą rentowność projektu inwestycyjnego. W przypadku, gdy stopa ta jest wyższa…
… leasingobiorcy w zamian za płatności dokonywane w ratach. Na gruncie polskiego prawa podatkowego wyróżnia się dwa podstawowe typy transakcji leasingowych:
Leasing finansowy ma charakter długookresowy i polega na odpłatnym korzystaniu z rzeczy w czasie zbliżonym do ekonomicznego okresu jej użytkowania. W tym czasie właściciel rzeczy jest leasingodawcą. Leasingobiorca może stać się właścicielem przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy. Opłata za użytkowanie składa się z raty stanowiącej część wartości rzeczy oraz odsetek. Dla leasingobiorcy część odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodu, ma także prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dla leasingodawcy całość opłat stanowi przychód.
Leasing operacyjny. Umowy są tu zawierane na okres krótszy niż przewidywany okres ekonomicznego zużycia rzeczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz