Analiza ekonomiczna - analiza retrospektywna, analiza prospektywna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4620
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - analiza retrospektywna, analiza prospektywna - strona 1 Analiza ekonomiczna - analiza retrospektywna, analiza prospektywna - strona 2 Analiza ekonomiczna - analiza retrospektywna, analiza prospektywna - strona 3

Fragment notatki:

Dokument jest zapisany w formacie DOC i zawiera 33 strony maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: analiza retrospektywna, analiza prospektywna, źródła informacji do analiz, obszary analityczne ? schemat analizy, metody badawcze w analizie, przekroje porównywania zjawisk ekonomiczno-finansowych, porównawcze badania przedsiębiorstwa, metody badania przyczynowego, metoda podstawień łańcuchowych, metoda logarytmiczna, praktyczne wykorzystanie rachunku korelacji i regresji, analiza sprawozdań finansowych, bilans firmy, wstępna analiza bilansu, rachunek zysków i strat, wstępna analiza rachunku zysków i strat, mierniki oparte na rachunku przepływów środków pieniężnych, analiza przepływów środków. Notatka obejmuje także takie zagadnienia jak: pieniężnych, istota i obszar analizy, wstępna i szybka metoda oceny firmy, istota analizy wskaźnikowej, wskaźniki aktywności gospodarczej, wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa, wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa, wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa, analiza zasobów trwałych w przedsiębiorstwie, struktura rodzajowa majątku trwałego przedsiębiorstwa, ocena gospodarowania majątkiem trwałym, procesy odtworzeniowo -inwestycyjne- regulowanie zasobów środków trwałych, Notatka obejmuje także takie zagadnienia jak: analiza zasobów obrotowych firmy, przedmiot analizy, ocena kapitału pracującego przedsiębiorstwa, analiza zasobów kapitałowych firmy, główne źródła kapitałów tworzących zasoby firmy, strategie finansowania majątku firmy, istota kapitału pracującego, analiza wybranych procesów gospodarki materiałowej, badanie procesów zaopartrzenia. Notatka obejmuje także takie zagadnienia jak: dostawcy, rozdział x ocena projektów inwestycyjnych, proste metody oceny projektów inwestycyjnych, wybór źródeł finansowania, kredyt, leasing, środki własne jako źródła finansowania, analiza przychodów i kosztów funkcjonowania firmy, pojęcie przychodów i ich rodzaje, przekroje analizy wyniku finansowego, analiza wartości rynkowej firmy.

Analiza - metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania.
Celem analizy jest:
- sporządzanie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność przedsiębiorstwa oraz pozwalającej na ocenę uzyskiwanych wyników
- wykrycie i ustalanie czynników mających wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć gospodarczych
- określenie przewidywanych wyników na podstawie informacji o stanie czynników wytwórczych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz o zmianach w jego otoczeniu - podejmowanie decyzji zarządczych, służących podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.
Narzędzia analizy, jej metody pozwalają wyznaczyć kierunki przyszłych działań firmy. Łączy ona dzisiejszą działalność przedsiębiorstwa z jego przyszłymi rezultatami. Jest mechanizmem integrującym proces formułowania strategii oraz jej realizację. Analiza ekonomiczna może być rozumiana nie tylko jako narzędzie zarządzania, ale także jako dokument, opracowanie, które powstało w rezultacie zastosowania określonych metod badawczych.
Analiza e. z punktu widzenia klasycznego podziału:
- analiza techniczno-ekonomiczna (koncentruje się na ocenie rzeczowych i osobowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizie poddaje się ilość, jakość i strukturę działalności wytwórczej, sto

(…)

… - ZMT Z MT = Z/MT gdzie: Z- wielkość wyniku finansowego
Dodatni wynik finansowy- zysk, wzrost wskaźnika oznacza, że każda złotówka majątku trwałego przedsiębiorstwa oznacza coraz większą kwot zysku. 3. Wskaźnik rotacji majątku trwałego - RMT RMT = MT x 365/ S gdzie: S- przychody ze sprzedaży
Wskaźnik określa jak przeciętnie długo trwa cykl obrotu majątkiem w okresie rocznym. Jaka długość cyklu…
… inwestycyjnych, czasu realizacji inwestycji, związanych z funkcjonowaniem każdego z rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych, oraz inne wydatki finansowe.
3) kryterium wyboru w postaci miary , wskaźnika, będącego relacją między efektami i nakładami , wynikające z algorytmu obliczeniowego odpowiedniego do danej metody. Kryteriami tymi mogą być: zaktualizowana wartość netto ( NPV ) , wewnętrzna stopa zwrotu ( IRR…
… ( NPV ), wewnętrzna stopa zwrotu ( IRR ), zdyskontowany okres zwrotu, metoda równych rat. Metoda ta pozwala wyrażanie wszystkich przyszłych wpływów i wydatków w dzisiejszej wartości nałogów. Metoda ta wykorzystywana jest w projektach o dużym znaczeniu. Okres zwrotu nakładów ( OZ ) - jest to czas w jakim zwracają się nakłady inwestycyjne z osiągniętych nadwyżek finansowych lub innych wielkości…
…. Dlatego też w praktyce pomija się stopę inflacji jako składnik stopy dyskontowe. , a prognozowanie przepływów pieniężnych wyraża się w cenach stałych. Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR - jest metodą najczęściej wykorzystywaną do oceny projektu inwestycyjnego metodą dyskontową IRR jest to stopa dyskontowa, przy której wartość zaktualizowana netto (NPV) równa się zero. Oznacza to, że IRR wyraża wewnętrzną, rzeczywistą rentowność projektu inwestycyjnego. W przypadku, gdy stopa ta jest wyższa lub równa od stopy dyskontowej przyjętej do wyliczenia NPV, ocena projektu wypada korzystnie. IRR można wyznaczyć metodą kolejnych przybliżeń, licząc NPV dla każdych stóp dyskontowych tak, aby otrzymać NPV równa zeru. Taka stopa równa jest wewnętrznej stopie zwrotu IRR.
Rozdział XI WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Kredyt, leasing, środki…
… określony, zgodnie z którą leasingodawca zobowiązuje się oddać określoną rzecz do dyspozycji leasingobiorcy w zamian za płatności dokonywane w ratach. Na gruncie polskiego prawa podatkowego wyróżnia się dwa podstawowe typy transakcji leasingowych:
Leasing finansowy ma charakter długookresowy i polega na odpłatnym korzystaniu z rzeczy w czasie zbliżonym do ekonomicznego okresu jej użytkowania. W tym czasie właściciel rzeczy jest leasingodawcą. Leasingobiorca może stać się właścicielem przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy. Opłata za użytkowanie składa się z raty stanowiącej część wartości rzeczy oraz odsetek. Dla leasingobiorcy część odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodu, ma także prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dla leasingodawcy całość opłat stanowi przychód.
Leasing operacyjny…
… nakładów inwestycyjnych za okres.
2 wyliczenie łącznego wskażnika tej dynamiki za okres .
3 Przemnożenie wartości majątku trwałego przez łączny wskaznik dynamiki.
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metoda mnożnikowa.
Jedną z częściej wykorzystywanych metod wyceny jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Istotą tej wyceny jest powiązanie wartości przedsiębiorstwa z dochodami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz