Amerykański kryzys finansowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Amerykański kryzys finansowy - wykład - strona 1 Amerykański kryzys finansowy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Amerykański kryzys finansowy
Narastanie przesłanek:
Utrzymywanie wysokiego deficytu bilansu obrotów bieżących w USA (6,5% PKB), finansowanego napływem kapitału z Japonii, Chin i krajów eksportujących ropę naftową.
Zwiększenie ujemnych oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych w latach 2005-2006.
Zbyt niskie stopy procentowe ustalone przez System Rezerwy Federalnej, co prowadziło do narastania nierównowag na rynkach akcji i nieruchomości (bańka na rynku nieruchomości).
Amerykański rynek nieruchomości:
Przy stabilnych kosztach budowy ceny nieruchomości bardzo szybko rosły, co spowodowało bardzo silny wzrost opłacalności inwestycji w tym sektorze.
Pojawieniu się baniek cenowych i kredytowych sprzyjał model bankowości, w którym bank przestaje kontrolować ryzyko kredytowe pożyczkobiorcy. Wykres ceny nieruchomości, koszty budowy i poziom stóp procentowych (prawa oś)
Opis modelu finansowania (sprzyjał nadymaniu bańki spekulacyjnej)
Pośrednicy kredytowi, wynagradzani prowizją od sprzedanych kredytów, oferują kredyty osobom o bardzo niskiej wiarygodności kredytowej (NINJA - No Job, No Income, No Assets).
Banki szybko akceptują aplikacje kredytowe i przyznają kredyty.
Banki nie są zainteresowane ryzykiem kredytowym, gdyż po sprzedaży takich kredytów grupują je w wiązki i emitują papiery zabezpieczone przychodami ze spłaconych kredytów.
Ryzyko kredytowe zostaje w ten sposób przeniesione na inwestora nabywającego papiery wartościowe.
Inwestorzy uwzględniają w swoich decyzjach o nabyciu tego rodzaju papierów wartościowych oczywiście niezależną ocenę ryzyka kredytowego, czyli tzw. rating.
Nadawały go agencje ratingowe, które z definicji wiedziały o jakości portfela kredytowego mniej niż banki udzielające kredytów.
Agencje ratingowe same pozostawały często w konflikcie interesów i miały silne tendencje do zawyżania ocen. Do jeszcze większego skomplikowania systemu finansowego przyczyniło się stworzenie specjalnych emisji papierów wartościowych zabezpieczonych wiązkami różnych aktywów (pożyczkami, obligacjami, pochodnymi instrumentami kredytowymi). Np., do wiązki należności często dokładano kredyty mieszkaniowe niskiej jakości, których rating podnosił się dzięki „zmieszaniu” z innymi aktywami.
Po zebraniu wiązki aktywów stosowano skomplikowane modele matematyczne, aby podzielić aktywa na transze o różnym poziomie ryzyka. Papiery wartościowe zabezpieczone tymi aktywami otrzymywały odpowiednie oceny ratingowe.
Szereg założeń przyjętych w stosowanych modelach matematyczno-statystycznych okazało się całkowicie nierealistycznych, a więc tym bardziej ratingi były oderwane od rzeczywistości.


(…)

… skomplikowanych instrumentów dłużnych zaczęła się pogarszać.
Banki i inne instytucje finansowe zaczęły odnotowywać olbrzymie straty.
W ciągu kilku miesięcy kryzys rozszerzył się na wszystkie rynki finansowe, giełdy, ceny surowców, rynki walutowe (spadki walut krajów rozwijających się i umacnianie dolara, jena, franka szwajcarskiego), rynek pieniężny (silny wzrost oprocentowania na rynku międzybankowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz