altruizmm: rola norm poza Ja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
altruizmm: rola norm poza Ja - strona 1 altruizmm: rola norm poza Ja - strona 2 altruizmm: rola norm poza Ja - strona 3

Fragment notatki:


Poznawcze uwarunkowanie altruizmu: rola norm poza-Ja Wykład VII Przejawy regulacyjnej roli norm Obserwacja czyjegoś zachowania jako czynnik aktualizujący normę
Badanie Macaulay (1970): częstość ofiarowywanych datków na głodujące dzieci w Biafrze w trzech warunkach: Wzór pozytywny
(składający datek)
Brak wzoru
Wzór negatywny
(odmawiający datku)
Brak wzoru
49
4
36
0
Wzrost zachowań prospołecznych w sytuacji zetknięcia się z „wzorem” zarówno pozytywnym jak i negatywnym. Obserwacja zachowania ၡ aktualizacja normy. Przejawy regulacyjnej roli normy wzajemności Otrzymanie coca-coli zobowiązuje aktualizacja normy wzajemności
Badanie Regana (1968): oglądanie i ocena serii zdjęć w parach w przerwie 3 warunki: ”partner” przynosi coca-colę (1) eksperymentator przynosi coca-colę (2) warunki kontrolne (3) zmienna zależna: prośba partnera o zakup losów loterii fantowej Partner częstuje napojem
Eksperymantator częstuje napojem Warunki kontrolne
1,75
1,05
0,96
Pomaganie rezultat aktywizacji normy wzajemności: bezpośrednio (1 war) ale także reguluje zachowanie wobec innych ludzi których zachowanie nie skłania do rewanżu (war.2) we wszystkich angażowali się. Norma ma szerszy zasięg Regulacyjna rola normy odpowiedzialności nakazuje pomagać osobom potrzebującym ponieważ są zależne
uniwersalny charakter normy Badanie: 1 osoba badana odpowiedzialna za wielkość zarobków partnera Warunki: mniejsza vs większa odpowiedzialność (w 20% 50% 80% - odpowiedzialna)
Wyniki: wzrost odpowiedzialności - większy wysiłek
Badanie 2 : naciskanie guzika wyłączającego prąd uderzający partnera popełniającego błąd Warunki: kontrolne- naciskanie guzika - nie wyłącza prądu - mierzy czas reakcji w stresie
Wyniki: osoby odpowiedzialne- (warunki eksperymentalne) szybciej reagowali Przejawy regulacyjnej roli norm Rozwój poznawczy generuje złożoność mechanizmów poznawczych: badania Turiel (1973): ocena zachowań osób popełniających różne wykroczenia (kradzież, kłamstwo, oszustwo) przez dzieci w wieku 10 - 16 lat zaobserwowano znaczący spadek wraz z wiekiem negatywności ocen innych za popełniane wykroczenia
Interpretacja : posiadanie wzorców poznawczych - standardów umożliwia ocenę, w miarę rozwoju wzrasta złożoność systemu standardów co sprawia, że ocena zachowania wykracza poza proste przyłożenie wzorca do sytuacji i obejmuje bardziej złożone procesy analizy:


(…)

… gratyfikacyjną (bez względu na Ja) Normy poza-Ja- koncepcje Koncepcja Piageta - rozwój moralny dokonuje się w konfrontacji własnych punktów widzenia z wymaganiami innych;
- system normatywny rezultat koordynacji różnych dążeń jednostek;
- różne postaci egzystencji norm: symboliczne opanowanie, podporządkowanie autorytetowi, powiązanie z poczuciem własnej wartości, autonomiczny system normatywny;
zdolność do decentracji różnicowania Ja- INNI
Koncepcja rozwoju moralnego Kohlberg (1984) 3 stadia: - Prekonwencjonalne - przestrzeganie narzuconych norm w obawie przed karą lub w celu otrzymania nagrody - konwencjonalne - sztywne przestrzeganie zasad obowiązujących w danej społeczności oraz znajomością tych praw
- postkonwencjonalne - wyjście poza obowiązujące w danej społeczności konwencje i uznanie, że obowiązujące reguły opierają się na zasadzie umowy społecznej Normy poza-Ja- koncepcje Kolhberg - przyjęcie uniwersalnych zasad etycznych - osoba stawia uznawane przez siebie zasady etyczne (uwzględniające dobro innych) ponad konwencjami obowiązującymi w społeczności - i jeśli przestrzeganie zasad stoi w sprzeczności z prawem, jednostka staje po stronie zasad. Taksonomia Shwedera (2002) - postuluje min. etykę…
…, że osoba sama zgłosiła się na badanie wiedząc o jego charakterze. Podsumowanie
Dwie kategorie norm mogą pełnić funkcje regulacyjne: normy dotyczące JA vs. poza-JA
Odmienne mechanizmy regulacyjne: regulacyjna rola samooceny vs dysonans poznawczy wywołany niezgodnością obserwowanego stanu innego z normą określającą jego stan normalny Dysonans nie dotyczy Ja ale obiektu poza-ja Regulacyjne znaczenie norm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

jan napisał(a):

2023-01-14 11:04:23

Świetne notatki! Masz może z tego jakieś przykładowe pytania egzmainacyjne?