Alkohole w chemii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkohole w chemii - strona 1

Fragment notatki:

1.Alkohole -Związki o wzorze ROH gdzie r - dowolna grupa alkilowa. Może  być  I, II, III - rzędowa, łańcuchowa, cykliczna. Zawierają w cząsteczce  grupę wodorotlenową OH. Określa ona właściwości charakterystyczne tych  związków.  Budowa cząsteczek (alkoholi ) - podobna do cząsteczki wody w której atom  wodoru zastąpiono grupą alkilową. Atom tlenu jest stanie hybrydyzacji sp3.  Kat między wiązaniami COH wynosi 1090. Przy tlenie są dwie niewiążące  pary elektronowe.  Właściwości fizyczne alkoholi : 1-3 atomy H: bezbarwne, ciekłe, piekący  smak, charakterystyczny zapach, 4-6 H: słodkawy duszący zapach, 12 H:  ciała stałe bez zapachu, różna temperatura wrzenia i krzepnienia. Im większa  masa cząsteczkowa tym rozpuszczalność w wodzie maleje. Ugrupowanie  alkilowe zmniejsza rozpuszczalność w rozpuszczalnikach polarnych, grupa  OH ją podwyższa. Im więcej atomów węgla zmniejsza rozpuszczalność w  rozpuszczalnikach polarnych maleje. Wł. Fiz. Metanol, Etanol, propanol-  rozpuszczalnik polarny i niepolarny(rozpusz czają się w wodzie i alkanach).  Otrzymywanie alkoholi:  1) Hydroliza fluorowcoalkanów(ogrzewanie z  roztworem wodorotlenku litowca), 2) przyłączanie wody do alkenów w  środowisku kwaśnym 3) redukcja aldehydów, ketonów, kwasów  karboksylowych i estrów 4) Działanie kwasu azotowego(III) na aminy  pierwszorzędowe. Wł. Chem. Alkoholi : 1) rozerwanie wiązanie tlen-wodór : a) słabe właściwości kwasowe.  Reagują z metalami elektro-dodatnimi, nie reagują z zasadami: CH3-CH2- OH + Na →CH3-CH2-O -Na++ 0,5H2. b) z kwasami karboksyl. Alkohole  tworzą estry c) Utlenianie alkoholi I II-rzędowych prowadzi do  odpowiednich związków karbonylowych, pod wpływem środków  utleniających następuje odwodornienie, np.: R-CH2-OH →R-C=O(pod C  jeszcze H) 2)   rozerwanie wiązania węgiel tlen  a) Reagują z kw.  fluorowcowodorowymi w środowisku kwaśnym, tworząc  fluorowcopochodne węglowodorów: CH3-CH2-CH2-OH+HX → CH3-CH2- CH2-X+H2O; X=(Cl,Br,I), b) alkohol + halogenki fosforu =  fluorowcoalkany: 3CH3-CH2-OH+PBr3 → 3CH3-CH2-Br+H3PO3, c)  dehydratacja alkoholi - odszczepienie cząsteczki wody z utworzeniem  alkenów: CH3-CH2-OH →CH2=CH2+H2O. 1.  Alkohole: budowa cząsteczek, wł.fiz., otrzymywanie. 2.  Alkohole: wł. Chem ( rozerw wiązań O-H; utlenianie alkoholi,  rozerwanie wiązań C=O; dehydratacja) 3.  Fenole: włfiz, otrzymywanie, wł chem(reakcje grupy hydroksylowej,  reakcje pierścienia aromatycznego: r.podstawienia i uwodornienia) 4.  Aldehydy i Ketony: budowa cząsteczek, wł fiz, otrzymywanie.  5.  Aldehydy i ketony: włchem(przyłączanie nauklofilowe do grupy karbo:  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz