Aktywa trwałe i obrotowe - Środek trwały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa trwałe i obrotowe - Środek trwały - strona 1 Aktywa trwałe i obrotowe - Środek trwały - strona 2 Aktywa trwałe i obrotowe - Środek trwały - strona 3

Fragment notatki:

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 3 stron.
AKTYWA TRWAŁE przynoszą jednostce korzyści przez okres 12 miesięcy od dnia bilansowego
Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne Koszty zakończonych prac rozwojowych - poniesionych przed rozpoczęciem produkcji nowych wyrobów lub stosowaniem nowej technologii Wartość firmy np. wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza Inne wartości niematerialne i prawne ( nabyte) - prawa muszą spełniać następujące warunki - zostały nabyte przez jednostkę ( a więc nie są przez nią wytworzone); zaliczono je do aktywów trwałych; przeznaczone są do wykorzystania we własnym zakresie ( nie są inwestycją) autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne ( w tym oprogramowanie komputerowe) licencje, koncesje; prawa do wynalazków patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych wartość stanowiącą równowartość know-how Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe - są kompletne i zdatne do użytku, przewidywany okres użyteczności dłuższy niż rok, przeznaczone na potrzeby prowadzonej działalności Grunty( w tym prawo do wieczystego użytkowania) Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej Środki transportu Inne środki trwałe ( ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy ) Środki trwałe w budowie- przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy oraz montażu, ulepszenia już istniejących środków trwałych ( w trakcie modernizacji czy przebudowy)
Należności długoterminowe- to te należności, które stają się wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie zalicza się tu należności z tytułu dostaw i usług, które w całości stanowią składnik aktywów krótkoterminowych Inwestycje długoterminowe Nieruchomości- (grunty, budynki i inne obiekty) z których korzyści osiągane są w sposób przewidziany dl inwestycji ( np. z przyrostu wartości) Wartości niematerialne i prawne- które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści, w sposób przewidziany dla inwestycji Długoterminowe aktywa finansowe- Udziału lub akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki długoterminowe Inne długoterminowe aktywa finansowe ( lokaty bankowe, odetki, z tytułu leasingu finansowego) Inne inwestycje długoterminowe- Inwestycje w metale szlachetne Inwestycje w dzieła sztuki Inwestycje - to aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych nie poprzez wykorzystanie w prowadzonej działalności, lecz w skutek- przyrostu wartości nabytych aktywów; uzyskania z nich przychodów w formie odrostek, dewident


(…)

… sądowej- są to kwoty wierzytelności których wyegzekwowanie wymagało skierowania sprawy na drogę sądową Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe:
Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielane pożyczki - których spłata przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (czeki, weksle obce, lokaty bankowe) oraz odsetki od aktywów finansowych…
… Półprodukty i produkty czyli niegotowe jeszcze produkty Półprodukty - produkty które przeszły określone etapy przetwarzania w danym podmiocie i są składowane częściowo przed przekazaniem ich do kolejnej fazy obróbki
Produkty w toku- produkty pracy, które w danym momencie znajdują się w pewnym niezakończonym etapie przerobu i podlegają dalszemu przetworzeniu Produkty gotowe- to wyroby gotowe, zakończone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz