Akty prawne regulujące strukturę przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawne regulujące strukturę przedsiębiorstwa - strona 1 Akty prawne regulujące strukturę przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

Akty prawne regulujące strukturę przedsiębiorstwa Statut przedsiębiorstwa reguluje strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz inne sprawy przewidziane w niniejszej ustawie. Statut uchwala ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa.
Zatwierdzenia przez organ założycielski wymagają statuty następujących przedsiębiorstw państwowych:
1)   użyteczności publicznej,
2)   handlu zagranicznego,
3)   stacji radiowych i telewizyjnych, przemysłu teleelektronicznego, transportu samochodowego i budownictwa łączności,
4)   Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz zakładów naprawczych taboru kolejowego.
wojewoda
W przedsiębiorstwie użyteczności publicznej, dla którego organem założycielskim jest wojewoda i którego działalność wykracza poza obszar województwa, statut zatwierdza wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorstwa. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące od przedłożenia statutu organowi założycielskiemu. statut przedsiębiorstwa
określa tworzenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego, system kontroli wewnętrznej, stosunki prawne między jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa oraz zasady występowania w stosunkach prawnych z innymi jednostkami organizacyjnymi .
Organy doradcze i opiniodawcze Statut przedsiębiorstwa państwowego może przewidywać powołanie jako organów doradczych i opiniodawczych dyrektora - kolegium przedsiębiorstwa oraz -rady techniczno-ekonomicznej.
Członków tych organów powołuje dyrektor przedsiębiorstwa.
komisja do rozstrzygania sporów majątkowych
Statut przedsiębiorstwa może przewidywać powołanie przez dyrektora przedsiębiorstwa komisji do rozstrzygania sporów majątkowych między jednostkami organizacyjnymi, wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa. Komisji przewodniczy radca prawny przedsiębiorstwa. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, orzeczenie komisji jest ostateczne.
regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa państwowego określa szczegółowo zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w przedsiębiorstwie. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz