Akty prawa miejscowego - Delegacja ustawowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawa miejscowego - Delegacja ustawowa - strona 1 Akty prawa miejscowego - Delegacja ustawowa - strona 2 Akty prawa miejscowego - Delegacja ustawowa - strona 3

Fragment notatki:

Akty prawa miejscowego Zgodnie z brzmieniem art. 87 Konstytucji RP do zakresu źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaliczamy obok Konstytucji, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń również akty prawa miejscowego . Prawne dopuszczenie przez ustrojodawcę zróżnicowanego regulowania tych samych kwestii na różnych obszarach, wynika z założenia, że unormowania prawne powinny uwzględniać często specyficzne uwarunkowania lokalne. Tak więc przyznanie uprawnień prawotwórczych organom lokalnym pozwala na przybliżenie prawodawcy do regulowanych prawem sytuacji.
Akty prawa miejscowego pomimo ich powszechnego charakteru polegającym na regulowaniu zachowania się wszystkich kategorii adresatów, mają ograniczony przestrzennie zasięg obowiązywania co oznacza, iż nie obowiązują na całości terytorium RP lecz na obszarze terytorialnej właściwości organów, które je ustanowiły. W świetle art. 94 Konstytucji RP organami upoważnionymi do stanowienia aktów prawa miejscowego są organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej.
Wyposażenie organów lokalnych w kompetencje do stanowienia prawa miejscowego wynika przede wszystkim z następujących przesłanek:
szczegółowe regulowanie zagadnień lokalnych przez organy centralne nie jest wskazane ze względu na brak uwzględnienia specyfiki lokalnej,
istnienie kwestii, które przez swój lokalny wymiar nie wymagają jednolitego unormowania w skali całego kraju, nie możliwe jest ani zasadne uregulowanie przez organy centralne wszystkich kwestii, mogących wystąpić w przyszłości na danym terenie,
w sytuacjach nadzwyczajnych istnieje potrzeba szybkiej reakcji przez organy lokalne,
Jedyną podstawą do tworzenia aktów prawa miejscowego jest delegacja ustawowa, o czym mówi art. 94 , zawierająca upoważnienie szczególne lub generalne,
Jako, że brak jest jednej ustawy zwykłej regulującej zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego, kwestie te regulowane są przepisami zawartymi w ustawach ustrojowych:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.)
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z poźn. zm.)
- ustawa z dnia5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z poźn. zm.)
Ponadto podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego zawierają ustawy szczególne.
W oparciu o powyższe ustawy można dokonać następującego wyróżnienia organów uprawnionych do wydawania aktów prawa miejscowego:
- organy samorządu gminnego


(…)

… podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego zawierają ustawy szczególne.
W oparciu o powyższe ustawy można dokonać następującego wyróżnienia organów uprawnionych do wydawania aktów prawa miejscowego:
- organy samorządu gminnego
- organy samorządu powiatowego
- organy samorządu województwa
- wojewodę
- terenowe organy administracji niezespolonej
W oparciu o przedstawiony powyżej podział organów…
… przypadku organowi nadzorczemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego na dany akt prawa miejscowego.
Nieco inaczej wygląda tryb kontroli aktów prawa miejscowego tworzonymi przez wojewodę i organy administracji niezespolonej.
Szczegółowo tę materię reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę…
… uchylenia kwestionowanego aktu.
Rozstrzygnięcie Prezesa Rady Ministrów następuje w formie zarządzenia.
Warunkiem koniecznym wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego promulgacja w dzienniku urzędowym. Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) dziennikiem urzędowym właściwym dla aktów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz