Akcje zwykłe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcje zwykłe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane
9Akcje zwykłe nie inkorporują w sobie żadnych szczególnych uprawnień, innych niż te, które wynikają z Kodeksu spółek handlowych. W tym sensie realizują charakterystyczną dla natury spółki akcyjnej zasadę równouprawnienia akcjonariuszy (art. 20 k.s.h.), zgodnie z którą akcjonariusze powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach, oraz powiązaną z nią zasadą proporcjonalności praw i wkładów akcjonariusza w spółce, w myśl której o zakresie uprawnień akcjonariusza decyduje wielkość wniesionych do spółki wkładów. Z tego względu akcjonariusz, który wniósł większe wkłady, ma więcej praw w spółce. Na jedną akcję zwykłą przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i proporcjonalnie dzielona dywidenda. Akcje te uczestniczą na równych prawach w podziale kwoty likwidacyjnej.
9Kodeks spółek handlowych przewiduje również możliwość wydawania akcji inkorporujących szczególne uprawnienia, czyli uprzywilejowanych. Uprawnienia te powinny zostać określone w statucie, a ich przyznanie zależeć może od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Wykonywanie uprawnień związanych z akcją uprzywilejowaną jest możliwe dopiero po zakończeniu roku obrotowego, w którym akcjonariusz wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Szczególne uprawnienia ucieleśniać mogą tylko akcje imienne. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wskazują jedynie przykładowe formy uprzywilejowania: prawo głosu, prawo do dywidendy i podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Akcje mogą być ponadto uprzywilejowane np. w zakresie prawa powoływania organów spółki, prawa poboru czy pierwszeństwa przy ich umarzaniu. Uprzywilejowanie co do głosu nie może przekraczać dwóch głosów na akcję. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Akcje uprzywilejowane co do dywidendy mogą zostać pozbawione prawa głosu, w tym wypadku nazywa się je akcjami niemymi. W stosunku do akcji niemych nie obowiązuje ograniczenie dywidendowe. Akcje nieme jako uprzywilejowane wyjątkowo nie muszą być imienne. Szczególne zagadnienie w zakresie uprzywilejowania akcji stanowi problematyka tzw. akcji złotej. Pojęcie akcji złotej jest niejednoznaczne, odnosi się bowiem do wszelkich form uprzywilejowania, które dają jej posiadaczowi kontrolę strategicznych decyzji w spółce. Pojęcie to nie jest jednak kategorią normatywną. Uprzywilejowanie o cechach złotej akcji dotyczy najczęściej podmiotu władzy publicznej i jest rozwiązaniem nader kontrowersyjnym z punktu widzenia nie tylko prawa polskiego, ale również prawa wspólnotowego, o czym świadczy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz