Administracja w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: konstytucja z 22 lipca 1807 roku, monarchia ograniczona, funkcje rady stanu, Szkoła Nauk Administracyjnych, monarchia konstytucyjna, kolegialna forma rządów.

Administracja w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim.
I Administracja w Księstwie Warszawskim:
1. Podstawą nowego ustroju była konstytucja z 22 lipca 1807 roku. Konstytucję tę nadał Księstwu Napoleon, a stało się to w Dreźnie - stolicy królestwa Saksonii, której władca otrzymał władzę suwerenną nad nowym państwem. Administrację Księstwa warszawskiego skopiowano, co do zasad organizacyjnych z modelu francuskiego, łączącego pierwiastki absolutyzmu policyjnego ancien regime'u z reformami będącymi następstwem ideologii rewolucyjno - burżuazyjnej, zrodzonej w dobie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, opartymi na prymacie ustawy, rozdziale władz i publicznoprawnej ochronie praw jednostki. Jednocześnie przyjęto wiele rozwiązań opartych na systemie zarządu pruskiego, czy austriackiego (w odniesieniu do przyłączonej do księstwa w 1809 roku po wojnie z Austrią Galicji Zachodniej), a zatem do reżimu administracyjnego policyjnego państwa „oświeconego absolutyzmu”, korygując to zgodnie z tradycją polską i przywiązaniem szlachty do „republikańskiego” modelu państwa. Był to, co należy podkreślić, system oparty na resortowym podziale całej administracji i skrajnej centralizacji, na ściśle hierarchicznej strukturze władz - w zasadzie jednoosobowy - wreszcie na zawodowym, a jednocześnie narodowym, stanie urzędniczym.
2.Najwyższa władza wykonawcza w państwie powierzona została królowi (księciu warszawskiemu), który sprawować miał rządy konstytucyjne. W istocie wprowadzona została monarchia ograniczona, bowiem konstytucja formułowała zasadę suwerenności monarchy.
Król obsadzał wszystkie stanowiska w aparacie państwowym, miał też prawo zwalniania wszystkich urzędników z wyjątkiem mianowanych dożywotnio członków senatu i sędziów. Urzędnicy ci odpowiadali przed królem za kierunek swej polityki. Do króla należało również prowadzenie polityki zagranicznej.
3. Na czele głównych działów administracji krajowej stali ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny, przychodów i skarbu, oraz policji, a także minister sekretarz stanu będący szefem kancelarii królewskiej dla spraw Księstwa, stale przebywający u boku króla. Na podstawie dekretu z 20 kwietnia 1808 roku król powierzał ministrom, jako swoim organom, wykonywanie zarówno ustaw sejmowych, jak i własnych dekretów. Każdy akt królewski wymagał kontrasygnaty (podpisu) właściwego ministra, który ponosił zań odpowiedzialność.
Władza ministrów w Księstwie Warszawskim była jednoosobowa. Przysługiwało im prawo decyzji, których nie można było zaskarżać do Rady Stanu; każdy z nich był odpowiedzialny za całą działalność swego resortu.
4. Powołano też do życia Radę Ministrów. W skład jej wchodzili wszyscy ministrowie z osobnym prezesem na czele (mianowanym przez króla). Zgodnie z konstytucją miała ona przedstawiać królowi sprawy, które należały do kompetencji więcej niż jednego resortu.


(…)

… - 1830):
1. Po klęsce Napoleona, z części byłego Księstwa Warszawskiego utworzone zostało na kongresie wiedeńskim w 1815 roku - Królestwo Polskie.
Już 1 marca 1813 roku, po przegranej Francji w wojnie z Rosją, wódz naczelny wojsk rosyjskich generał - feldmarszałek Michaił Kutuzow w imieniu cesarza Aleksandra I powołał pięcioosobową (złożoną z Polaków i Rosjan) Radę Najwyższą Tymczasową, będącą organem zwierzchnim nad całą administracją Księstwa Warszawskiego. W maju 1815 roku, już po kongresie wiedeńskim, dekret cesarski rozwiązujący Radę ustanawiał jednocześnie Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego oraz Tymczasową Radę Stanu. Rząd Tymczasowy składał się z pięciu namiestników królewskich i działał kolegialnie. W skład Tymczasowej Rady stanu wchodziło, oprócz namiestników, 2 prezydujących w ministeriach, 6…
… wydawane przez panującego wymagały dla swej ważności kontrasygnaty (podpisu) właściwego ministra resortowego, który ponosił z tego tytułu odpowiedzialność za ich zgodność z konstytucją i prawami.
Tron Królestwa Polskiego miał pozostać dziedziczny w rodzinie Romanowów według porządku następstwa ustanowionego dla domu cesarsko - rosyjskiego.
3. Zastępcą króla był według konstytucji namiestnik, spełniający…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz