Administracja - studium przypadku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Administracja - studium przypadku - strona 1  Administracja - studium przypadku - strona 2  Administracja - studium przypadku - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera on szeroko opracowane pytania w liczbie 25. Zagadnienia jakie są poruszane w tej notatce to : Formy tworzenia prawa, Model racjonalnego tworzenia prawa, Sytuacja prawna wyznaczona przez przepisy prawne, Sposoby wyrażenia obowiązku prawnego, Kompetencje i normy kompetencyjne, Faza przedwstępna projektu ustawy, Przepisy przejściowe (intertemporalne)- sposoby rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych oraz wiele innych. Jeśli potrzebujesz definicji takich jak np umowa, reguła walidacyjna, precedens, technika prawodawcza, indyferencja to ta notatka Ci ich ( oraz wiele innych) dostarczy.1) Formy tworzenia prawa Tworzenie prawa - to zaistnienie określonych faktów prawno-twórczych, których następstwem jest powstanie norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych a) Przy systemie prawa stanowionego: -Stanowienie - jest to jednostronna czynność konwencjonalna (każda czynność prawna)
składa się z czynności: a) czynności psychofizyczne= różne gesty b) z reguł sensu= np.
jest to reguła kulturowa upoważnionego organu władzy publicznej, której przebieg określają przepisy prawa, a rezultatem jest powstanie aktu normatywnego zawierającego normy prawne
generalne i abstrakcyjne. W zależności od organu są to:
Uchwalanie,
Władza ustawodawcza,
Wydawanie- akty wykonawcze, Podejmowanie - uchwały, akty prawa miejscowego. Umowa- dwustronna czynność konwencjonalna, poprzez, którą strony określają wzajemne uprawnienia i obowiązki w postaci norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych. Np. w prawie międzynarodowym i w prawie pracy (układy zbiorowe). b) Przy systemie prawa precedensowego: -Zwyczaj- nie pisana, długotrwała, powszechna praktyka postępowania w określony sposób w określonych sytuacjach. W RP brak prawa precedensowego. Jednak art. 9 konstytucji odnosi się do prawa międzynarodowego, w którym istnieje zwyczaj, precedens. ART. 9 konstytucji mówi, że RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. -Precedens - W RP brak. Jest to szczególnego rodzaju wyrok sądu, z reguły wyższego szczebla wydany w sytuacji braku prawa pisanego lub gdy jest niejasno. Zawiera normę prawną generalną i abstrakcyjną, która jest podstawą rozstrzygnięcia spraw w przyszłości. Precedens wiąże sądy niższego rzędu. W RP precedens nie jest źródłem prawa, ale są wyroki SN i NSA. Przy interpretacji przepisów prawnych org. adm. powinien brać pod 1 uwagę orzecznictwo NSA i SN. Faktem prawno-twórczym jest to co prowadzi do powstania prawa. 2) Model racjonalnego tworzenia prawa. -prawo powinno mieć autorytet, którego nie należy naruszać, -działalność racjonalna oparta jest na wiedzy podmiotu i argumentach, możliwa do uzasadnienia w sposób rozumowy, działalność celowa
Rozróżnia się racjonalność: -instrumentalną- środek- cel. Czy środek jest efektywny do celu. -komunikacyjną. Trzeba odbiorcom przekazać, że środek jest słuszny. Ten kto tworzy prawo to powinien mieć na uwadze w/w uwagi. Decyzje podejmowane w modelu racjonalnego tworzenia prawa. -wybór i określenie celu działalności prawodawczej, co chce osiągnąć, do jakich zachowań chce skłonić adresatów, -wybór i określenie różnych środków realizacji celu, -wybór i określenie potencjalnego środka prawnego służącego realizacji określonego celu,

(…)

… zachowań chce skłonić adresatów, -wybór i określenie różnych środków realizacji celu, -wybór i określenie potencjalnego środka prawnego służącego realizacji określonego celu, -wybór i napisanie określonego projektu aktu normatywnego. Tu mają zastosowanie zasady techniki prawodawczej. -uchwalenie ustawy (szerzej stanowienie aktu) i promulgacja. 3) Technika prawodawcza- definicje.
a) umiejętność poprawnego…
… wykonawczych (kompetencja normodawcza),
- sposób sformułowania takiego przepisu jest określony w konstytucji art. 92 i 93 (zasada techniki prawodawczej), - jeżeli dany akt wykonawczy jest wydany na podstawie właściwego przepisu upoważniającego, respektuje zasady konstytucyjne - to jest legalny. W odniesieniu do ustaw mówimy, że jest zgodna z konstytucją lub jest niekonstytucyjna. Przepis upoważniający…
…: - dodanie coś nowego, - zmiana treści aktu normatywnego. § 82 ZTP- Zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów. Przed zasadami techniki prawodawczej należy uwzględnić konstytucję. Konstytucja nie zawiera techniki prawodawczej z wyjątkiem procedury uchwalania ustawy…
… do rozporządzeń, aktów prawa wewnętrznego i aktów prawa miejscowego. 24) Definicje odesłania i klauzule generalne w tekście prawnym. 25} Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK. W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK…
… powszechnie obowiązujące) i dzienniki urzędowe. Dziennik urzędowy to monitor polski A (akty normatywne prawa wewnętrznego). Monitor polski B akty prawa wewnętrznego o charakterze nienormatywnym (np. instrukcje) Dalej są dzienniku urzędowe ministerstw. Na koniec są Wojewódzkie dzienniki urzędowe (są to akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące). - bezpośrednie działanie ustawy nowej Jest to brak Vocatio…
… Polski B", (akty nienormatywne prawa wewnętrznego- informacje, komunikaty), - dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami adm. rząd, i dzienniki urzędowe urzędów centralnych, (akty normatywne prawa wewnętrznego wydawane przez organ wydający dziennik), - wojewódzkie dzienniki urzędowe. (akty prawa miejscowego wojewody ,województwa, gminy, powiatu), Czy można odstąpić od ogłoszenia aktu prawnego…
… kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe. W dzienniku ustaw RP publikuje się: prawo powszechnie obowiązujące wydawane przez centralne organy państwa, teksty jednolite tych aktów, orzeczenia TK dotyczące tych aktów. W DZ. U. publikuje się również akty prawne dotyczące stanu wojny, zawarcia pokoju, referendum zatwierdzającego zmianę…
… rodzaju aktu, np. "Ustawa" 2) datę ustawy, np. "z dnia 20 lipca 2000 r. - arabskie cyfry, nazwa miesiąca słownie, rok cyfry arabskie ze skrótem rok "r." 3) ogólne określenie przedmiotu ustawy np. "ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych". Przedmiot ustawy określa się najzwięźlej, jednakże adekwatnie informujący ojej treści. Określając przedmiot ustawy, nie przytacza się tytułów innych ustaw…
….
W obrębie liter można dokonywać dalszego wyliczenia wprowadzając tiret. 6) Artykuł oznacza się skrótem "art." i cyfrą arabską z kropką z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie całej ustawy. W ustawie wprowadzającej ustawę określaną jako " kodeks" numer artykułu można oznaczyć cyfrą rzymską. 7) Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego…
… na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w ustawie (delegacja ustawowa) i w celu jej wykonania. - przepis upoważniający do wydania aktu powinien być: - szczegółowy podmiotowo (wskazuje organ upoważniony), - szczegółowy przedmiotowo (określa zakres treści aktu wykonawczego), - powinien zawierać wytyczne co do treści aktu wykonawczego (wytyczne TK orzekł co do wytycznych "im bardziej treść danego aktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz