Administracja publiczna - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4480
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna - ćwiczenia - strona 1 Administracja publiczna - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

1.Czynne prawo wyborcze - ma ten, kto ma ukończone 18 lat, zamieszkuje na stałe na obszarze danej jednostki, w tym wypadku gminy, musi być obywatelem Polski lub UE. Nie mają czynnego prawa wyborczego osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, oraz pozbawieni praw wyborczych wyrokiem sądu, orzeczeniem Trybunału Stanu.
2.Bierne prawo wyborcze - ma osoba, która spełnia kryteria czynnego prawa wyborczego, ale musi mieć ukończone 25 lat i musi być to obywatel RP. Nie ma biernego prawa wyborczego osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za kłamstwo lustracyjne oraz skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (muszą być spełnione wszystkie trzy przesłanki łącznie), także umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat na wójta nie musi zamieszkiwać danej gminy. 3.Wybóry Wójta -Zgłosić kandydata mogą komitety wyborcze. W wyborach przedterminowych przez zebranie określonej liczby podpisów, która jest uzależniona od wielkości gminy, w małych gminach do 100tys. mieszkańców - 150 podpisów, a w gminach powyżej 100tys. mieszkańców - 3tys. podpisów. Zgłaszać kandydatów można najpóźniej do 30 dania przed dniem wyborów. Jeżeli nie zgłosi się żaden kandydat, wyznacza się dodatkowy termin (5dni). Jeśli i tak nie zgłosi się żaden kandydat, to wyboru wójta dokonuje Rada Gminy bezwzględną większością głosów. Jeśli zgłosi się jeden kandydat lub tylko jeden został zarejestrowany, to są przeprowadzane wybory dla tego jednego kandydata, z tym że zostanie wybrany, jeśli zdobędzie więcej niż połowę ważnych głosów (pytanie tak/nie). Jak jest więcej głosów na nie, to wyboru wójta dokonuje Rada Gminy. Jeśli jest więcej niż dwóch kandydatów, to w pierwszej turze wygrywa ten, kto zdobędzie ponad połowę ważnych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości, to dwóch z najwyższymi wynikami przechodzi do drugiej tury, która odbywa się 14 dni po pierwszej. W drugiej turze wygrywa ten, kto ma więcej głosów. Jeżeli drugi lub trzeci kandydat mają tyle samo głosów - decyduje liczba obwodów - jeżeli po równo, to przeprowadzane jest losowanie.
4.Wybory Radnego -Kadencja Rady trwa 4 lata. Liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy - art. 17 ustawy gminnej (od 15-45 radnych). O tym, ilu radnych będzie wybieranych decyduje wojewoda po uzyskaniu informacji od wójta o liczbie mieszkańców gminy. Wybory są zarządzane w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów - najwcześniej 4, najpóźniej 3 miesiące przed Datką końca kadencji. Trzeba wskazać konkretną datę przeprowadzenia wyborów. Zgłaszanie kandydatów - art. 399 Kodeksu wyborczego Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej

(…)

… - art. 24d. Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć, które podważałyby zaufanie radnego - art. 24e. Radny powinien być dostępny dla społeczeństwa - art. 23. art. 24h - oświadczenie majątkowe - muszą złożyć także osoby upoważnione przez wójta do wydawania decyzji administracyjnych, bo są najbardziej narażone na łapówki.
6.Rola wójta, gminy, polityki samorządu-
Kompetencje rady gmin 1) uchwalanie statutu…
… wyborców - co najmniej 15 mający prawo wybierania. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów.
5. Radny- odwołania, rezygnacja, prawa i obowiązki- Prawa radnego: Do diety, do rozliczania wszelkich podróży służbowych, kosztów dojazdu. Obowiązkiem radnego jest udział w sesjach rady (nie rzadziej niż 1 na kwartał - sesje zwykłe), udział w pracach komisji, do której został wybrany. Usprawiedliwianie nieobecności…
… oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
kompetencje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz