Administracja państwowa III RP - wykład nr 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja państwowa III RP - wykład nr 7 - strona 1 Administracja państwowa III RP - wykład nr 7 - strona 2

Fragment notatki:

23.11.2010 Temat: Administracja państwowa III RP Czynniki przesądzające ustrojową pozycję Prezydenta RP: Struktura władzy i miejsce w niej Prezydenta
Sposób powoływania Prezydenta
Zakres i rodzaj odpowiedzialności
Zakres kompetencji
Art. 132
Prezydent nie może pełnić innych Urzędów, funkcji publicznych z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem (Zwierzchnik sił zbrojnych). Nie może angażować się w sprawy bieżące polityki. Wykonuje obowiązki samodzielnie. Prerogatywy : uprawnienia osobiste, decyzje nie wymagają kontrasygnaty premiera.
Art. 126
Prezydent - najwyższy przedstawiciel RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej
Czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
Jednoosobowa głowa państwa. Tryb wyboru Prezydenta i warunki wygaśnięcia mandatu. Wybory powszechne
Zgłaszanie kandydatów
Rejestracja kandydatów
Pierwsza tura głosowania
Druga tura głosowania
Kadencja trwa 5 lat
Osoba musi mieć skończone 35 lat
Obywatel Polski
Prawo wyboru do Sejmu
Więcej niż połowa oddanych głosów
Gdy wygaśnie mandat Prezydenta , funkcje przejmuje Marszałek Sejmu, Zasady odpowiedzialności Prezydenta : Kontrasygnata - akty urzędowe wydane przez Prezydenta wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów, który ponosi za to odpowiedzialność przed Sejmem.
Odpowiedzialność konstytucyjna
Ocena tylko przez wyborców. Kompetencje Prezydenta: Jako głowy państwa - reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP. Przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw, organizacji międzynarodowych. Może wypowiadać stany nadzwyczajne, rozstrzyga sądy konstytucyjne. W stosunku do Sejmu i senatu - zarządzanie wyborów. Zwoływanie pierwszego posiedzenia parlamentu. Prawko skrócenia kadencji parlamentu. Prawo inicjatywy ustawodawczej. Podpisywanie ustaw, prawo weta, zarządzanie referendum. Wobec Rady Ministrów - desygnowanie premiera, powoływanie rządu, zmiany w składzie rządu, zwoływanie Rady Gabinetowej
Wobec władzy sądowniczej - powoływanie sędziów, powoływanie kierownictwa organów władzy sądowniczej, wnioski do Trybunału Konstytucyjnego
Inne kompetencje określane w konstytucji lub w ustawach - inicjatywa w sprawie złamania konstytucji, prawo powoływania organów państwowych, prawo nadania statusu Kancelarii Prezydenta RP

(…)

… konstytucji
1997 do dziś ; konstytucja z 1997
Najwyższa Izba Kontroli - NIK Naczelny organ kontroli państwowej, podlega sejmowi, najstarsza Polska instytucja kontrolna Kontrola prewencyjna
Represyjna
Kontrola zgodności ksiąg finansowych
Rzecznik Praw Obywatelskich :
Niezależny i niezawisły organ ochrony prawnej. Konstytucyjny , jednoosobowy. Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz