Administracja centralna - terenowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja centralna - terenowa - strona 1 Administracja centralna - terenowa - strona 2

Fragment notatki:

Administracja centralna - terenowa Decentralizacja - organy niższego stopnia nie są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego stopnia hierarchiczne podporządkowanie - zależność organu niższego od organu wyższego, który ma prawo kierowania jego pracą → samodzielności organów niższego stopnia (organ niższy bądź w drodze wyborów, bądź powoływany przez inny organ zdecentralizowany) , a o rgan wyższy nadzoruje organ niższy i może wkraczać w działania organu niższego tylko gdy prawo mu na to zezwala. Warunki istnienia decentralizacji : wyposa­ żenie organu niższego we własne kompetencje; brak hierarchicznego pod­ porządkowania; faktyczna samodzielność organu niższego stopnia - przede wszystkim samodzielność finansowa (własne źródła dochodów i prawo do dysponowania nimi). Ale też samodzielność organizacyjna (statuto­ wa). Decentralizacja (dotyczy wykonywania prawa) a autonomia (przyznanie kompetencji stanowienia prawa, bez ingerencji władz); 2 rodzaje decentralizacji : terytorialna - samodzielność organów administracji w obrębie danego terytorium, np. samo rząd terytorialny. rzeczowa - samodzielność w obrębie pewnego zakresu spraw, np. samorząd zawodowy czy PAN. Centralizacja - organy niższego stopnia są hierarchicznie podporządkowane organom stopnia wyż­ szego → brak samodzielności organów niższego stopnia. Centralizacja nie musi wiązać się z koncentracją kompetencji. Brak samodzielności wyraża się w: prawie do decydowaniu o obsadzie stanowisk, prawie do wpływania na decyzje i działania (polecenia, instrukcje, wytyczne i in.); w przepisach, np. „kieruje on pracą organów podporządkowanych" lub nie w tak wyraźny sposób. Koncentracja - skupianie kompetencji w rękach nielicznej grupy organów. Dekoncentracja - rozproszenie kompetencji na większą liczbę organów. 2 rodzaje dekoncentracji: rzeczowa - rozkładanie kompetencji jednego organu na kilka organów tego samego szczebla terytorialna - przenoszenie kompetencji organu wyższego stopnia na podległe mu organy terenowe. Administracja centralna - złożony układ organizacyjno-funkcjonalny, tworzony przez organy, urzędy i inne podmioty o różnym statusie prawnym, powołane do życia w celu realizacji zadań administracji publicznej w ramach całego kraju. Jest to część składowa administracji publicznej, obejmująca centrum rządzenia; podstawa prawna - Konstytucja, ustawa o RM i ustawa o działach administracji rządowej, oraz inne akty;
Prezydent zaliczony do władzy wykonawczej, ale nie jest to urząd administracji; 2 zasadnicze segmenty tworzące administrację centralną:

(…)

… organizacyjnych administracji rządowej (wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej i organy administracji niezespolonej) oraz jednostek administracji samorządu terytorialnego → strukturalne ujęcie (administracja w sensie podmiotowym);
jako zorganizowana działalność powołanych lub upoważnionych prawnie podmiotów, podjętej w celu realizacji ustawowo określonych zadań publicznych → funkcjonalne ujęcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz