Administracja - Akt administracyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja - Akt administracyjny - strona 1 Administracja - Akt administracyjny - strona 2 Administracja - Akt administracyjny - strona 3

Fragment notatki:

Administracja-jest pewną organizacją składającą się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów tj. jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadania państwowe(publiczne).W skrócie administracja realizuje zadania ciążące na państwie(organach).
Administracja państwowa-administracja jest pewną działalnością. Gdy działalność tą prowadzi państwo jako określona organizacja mamy do czynienia z organizacją państwową.
Administracja publiczna-jeżeli natomiast działalność tą prowadzą wyłącznie organy i instytucje niepaństwowe możemy określić tę administrację jako publiczną.
Instytucje lub podmioty niepubliczne tj. które nie mają na celu realizacji zadań wyznaczonych przez ustawę możemy określić jako administrację prywatną
Pojęcie prawa administracyjnego w znaczeniu wąskim zalicza się tu na ogół tylko normy dwustronnie wiążące, ustanawiające bezpośrednio lub poprzez odpowiednie akty prawne, określone uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej oraz podmiotów nie podporządkowanych im organizacyjnie. Do prawa administracyjnego w tym znaczeniu należą następujące przepisy prawne:
-ustanawiające uprawnienia lub obowiązki, wyznaczające wprost zachowanie się każdego, kto znajdzie się w określonej sytuacji czy posiada określone rzeczy lub prowadzi określoną działalność.
-ustanawiające dla organów administracji państwowej kompetencje do nałożenia na podmioty znajdujące się na zewnątrz administracji państwowej określonych obowiązków
-przyznające podmiotom usytuowanym na zewnątrz administracji państwowej prawo domagania się od organów administracji państwowej spełnienia określonych w przepisach prawa świadczeń, udostępnienia dóbr itp.
Pojęcia prawa w znaczeniu szerokim przez prawo administracyjne rozumie się normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji państwowej jako części aparatu państwowego, a także zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Prawo te składa się z trzech części
-prawa o ustroju administracji państwowej reguluje organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego powołanego do wykonania zadań państwowych w formach uznanych za właściwe dla administracji państwowej.
-prawo materialne zawiera normy ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów znajdujących się na zewnątrz administracji państwowej jako części aparatu administracyjnego
-prawo proceduralne zawiera normy które wyznaczają postępowanie mające na celu urzeczywistnienie norm prawa ustrojowego i materialnego. Prawo proceduralne dzieli się na:


(…)

… się do organów państwowych z wnioskami, skargami, zażaleniami, odwołaniami itp. Kontrolę niepaństwową mogą przeprowadzić osoby fizyczne, organizacje społeczne.
Kontrola państwowa Kontrolę tę sprawują przede wszystkim Sejm RP, Prezydent RP, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, sądy…
… kreujących poszczególne komitety, będą wchodzić w skład Rady Ministrów i zajmować pozycję równorzędną pozycji ministrów kierujących działami administracji. Ustawa powołująca do życia taki komitet musi wskazać expressis verbis, że przewodniczący wchodzi w skład Rady Ministrów.
Wyróżniamy :
Komitet Badań Naukowych jest organem administracji do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej. Przewodniczący…
… w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu wojennego, ogłoszenia mobilizacji i podjęcia postanowienia o stanie wojny itp. Centralne Organy Administracji (Tzw. URZĘDY CENTRALNE) Do kategorii organów centralnych można zaliczyć:
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Urzędu Patentowego, Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Komendanta…
…, wyburzenie obiektu budowlanego, zajęcie nieruchomości lub rzeczy ruchomej. ROLA SĄDÓW W FUNKCJONOWANIU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Sądową kontrolę administracji publicznej sprawują sądy szczególne i sądy powszechne, przy czym ich rola oraz zakres zadań i sprawowanej kontroli są kształtowane przez rozmaite czynniki polityczne, prawne, ekonomiczne i społeczne. Nasze ustawodawstwo wprowadziło kasacyjny model…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz