ABC działalności gospodarczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ABC działalności gospodarczej - strona 1 ABC działalności gospodarczej - strona 2 ABC działalności gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:

wytwórcza
b. budowlana
c. handlowa
d. usługowa
e. poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż

Spółka cywilna
Jest to taki rodzaj działalności, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Założenie jej nie jest skomplikowaną sprawą i nie jest dość drogie.
Uregulowania prawne spółki cywilnej znajdują się w przepisach art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Brak podmiotowości spółki cywilnej oznacza, że nie jest ona podmiotem działalności gospodarczej, a więc nie jest przedsiębiorstwem ani przedsiębiorcą. Podmiotowość mają jednak wspólnicy spółki.
Do zalet spółki cywilnej należy zaliczyć:
- spółkę zawiązać mogą co najmniej dwie osoby
- proste procedury prowadzenia
- prostotę złączenia zasobów kilku osób i ich pomysłów
- w przypadku interesu rodzinnego taki rodzaj działalności gospodarczej jest idealny, gdyż poszczególni członkowie mają do siebie zaufanie i wnoszą coś, czego nie posiadają inne jednostki w rodzinie np. majątek czy umiejętności
- zaangażowanie wszystkich wspólników
- możliwość z korzystania z prostych zryczałtowanych podatków
- podatek od czynności cywilno-prawnych, który z tytułu umowy spółki wynosi 1% od wartości
wkładu

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Rozdział 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 roku nr 173 poz. 1807 z późn. zmianami) reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania administracji publicznej w tym zakresie.
Składa się z ośmiu rozdziałów, które regulują: przepisy ogólne
zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
ewidencję działalności gospodarczej
koncesje oraz regulowaną działalność gospodarczą
kontrolę przedsiębiorcy
oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
terminy wejścia w życie
Zgodnie z ustawą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność: wytwórcza
budowlana
handlowa
usługowa
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż
działalność zawodowa
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły
Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Przedsiębiorca: w ujęciu prawnym podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 431 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest: 1/ osoba fizyczna
2/ osoba prawna
3/ jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
4/ wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest bardzo młodą ustawą. Zastąpiła ustawę Prawo działalności gospodarczej i ujednoliciła wszystkie przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Uwzględnia także wymogi Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza): wyodrębniona prawnie, orga

(…)

… w niej: - dziedziczenie ustawowe
- rozrządzenia na wypadek śmierci
- zachowek
- przyjęcie i odrzucenie spadku
- stwierdzenie nabycia spadku i ochronę spadkobiercy
- odpowiedzialność za długi spadkow
- wspólność majątku spadkowego i dział spadku
- umowy dotyczące spadku
- przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych
Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego, podobnie jak i Kodeksu spółek handlowych, jest przydatna…
… odpowiedzialnością
Kodeks spółek handlowych, który jest podstawą prawną spółki z o.o. zalicza tę spółkę do spółek kapitałowych. Regulacje prawne znajdują się w art. 151-300 Kodeksu spółek handlowych. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego a spółka zarejestrowana w sądzie rejestrowym. Kapitał założycielski spółki z o.o. musi wynosić co najmniej 50.000 zł. Prowadzący działalność w takiej formie…
… skomplikowanej księgowości
Rozdział 12. Spółka akcyjna
Kodeks spółek handlowych zalicza tę spółkę do spółek kapitałowych. Regulacje prawne znajdują się w art. 301-490 Kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna to forma działalności gospodarczej, do której w celu uzyskania wymaganego kapitału założycielskiego pozyskuje się akcjonariuszy. Będąc akcjonariuszem spółki akcyjnej istnieje możliwość zaangażowania znacznego kapitału i podwyższania go w drodze emisji akcji. Jest to doskonała forma działalności do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Spółka akcyjna jest osobą prawną. Statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego a spółka zarejestrowana w sądzie rejestrowym. Kapitał założycielski spółki musi wynosić co najmniej 500000 zł i dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcjonariusze…
… fizyczne i prawne
- przedsiębiorców i ich oznaczenie
- mienie
2.Księga druga - własność i inne prawa rzeczowe, opisano w niej: - własność
- użytkowanie wieczyste
- prawa rzeczowe ograniczone
- posiadanie
3.Księga trzecia - zobowiązania, opisano w niej: - wielość dłużników lub wierzycieli
- przepisy o zobowiązaniach umownych
- bezpodstawne wzbogacenie
- czyny niedozwolone
- odpowiedzialność za szkodę…
… się nim we wszystkich dokumentach, a także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych. W urzędzie skarbowym musimy także zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy •w formie karty podatkowej
•ryczałtu ewidencjonowanego
•na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów - 19 % liniowy lub wg skali podatkowej (19%, 30% i 40 %)
Oświadczenie takie powinniśmy złożyć przed dokonaniem pierwszej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz