Zwolnienia grupowe i indywidualne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwolnienia grupowe i indywidualne-opracowanie - strona 1 Zwolnienia grupowe i indywidualne-opracowanie - strona 2 Zwolnienia grupowe i indywidualne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zwolnienia grupowe i indywidualne ( ustawa z 2003r) Zwolnienia grupowe to rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn jego niedotyczących. Przy zwykłych zwolnieniach duża grupa pracowników jest chroniona przed zwolnieniami, w przypadku zwolnień grupowych ta grupa jest znacznie mniejsza.
Ochrona przed zwolnieniami grupowymi dotyczy tylko: pracownika w okresie przedemerytalnym (4 lata przed osiągnięciem wieku przedemerytalnego),
pracownicy w ciąży,
pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego ,
społecznego inspektora pracy,
członka zarządu lub pracownika reprezentującego zakładową organizację związkową,
członka rady pracowniczej.
W przypadku z wolnień grupowych pracodawca może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika , a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Wypowiedzenie pracownikom stosunków jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące , a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
W razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi:
któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,
w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego ,
będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,
będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej,
będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej,
będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej,
będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej,
będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek,


(…)

…,
będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek,
będącemu społecznym inspektorem pracy,
powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego,
będącemu członkiem rady pracowników…
… i tryb wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. § 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz