Związek zawodowy i reprezentacja pracodawców

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związek zawodowy i reprezentacja pracodawców - strona 1 Związek zawodowy i reprezentacja pracodawców - strona 2 Związek zawodowy i reprezentacja pracodawców - strona 3

Fragment notatki:


Zasady: 1. Zasada ograniczonej roli państwa w zbiorowym prawie pracy 2. Zasada reprezentacji w zbiorowym prawie pracy przez pracowników Reprezentacja pracodawców (organizacja pracodawców): - mają mniejsza misję do spełnienia, integracyjna działalność szkoleniowa - tych organizacji jest ciągle mało - jeśli nie ma organizacji, nie ma kto zawierać układów zbiorowych - ogólna niechęć pracodawców do organizacji - potrzebnych jest przy najmniej 10 pracodawców, by utworzyć tą organizację Wyróżniamy trzy typy reprezentacji: 1. Związkowa (najważniejsza) - ma już wiele lat, co najmniej 2 obszary 2. Poza związkowa - jest istotna tam, gdzie nie ma związków (reprezentacja ad hoc - dla danych spraw). Jeżeli nie ma organizacji związkowej to porozumienie kryzysowe może zawierać przedstawicielstwo pracowników. 3. Reprezentacja w zarządzaniu - art. 18 (2) kp. Uczestnik pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tytuł uczestnictwa = stosunek pracy Uczestniczyć w zarządzaniu - ten termin jest różnie postrzegany Formy uczestnictwa w zarządzaniu: a. Rady pracownicze przedsiębiorstw państwowych - organy załogi, organ przedsiębiorstwa, który ma kompetencje stanowiące. Związek zawodowy: Utworzenie związków zawodowych i konsekwencje prawne z tym związane - związek zawodowy może zostać założony przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Osoby te podejmują uchwałę o założeniu związku, uchwalają jego status i wybieraj komitet założycielski (3 - 7 osób). Nie ma limitu w tworzeniu związków zawodowych. Instytucja bardzo mocna. Związki zawodowe mają kompetencje tworzenia prawa, związek albo jest stroną porozumienia albo uzgadnia treść. Związki zawodowe kontrolują pracodawcę, gdy chodzi przez niego o przestrzeganie prawa pracy. W sprawach zasadniczych dla pracowników tych decyzji o warunkach wynagrodzenia związki zawodowe reprezentuje wszystkich pracowników. Tworzenie związków zawodowych: - powstają dwutorowo i każdy tor jest właściwy: a. ścieżka ustawowa - jest odniesiona do tworzenia związku, który powstaje. Związek powstał i istnieje od momentu podjęcia uchwały. Uchwała o utworzeniu traci ważność, gdy związek nie przekaże ścieżki do rejestracji. b. ścieżka wewnętrzna - chodzi o powstanie struktury zakładowej związku już istniejącego. To ogniwo idzie do zarządu regionu. Zw. zawodowe - kompetencje 1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami pracy. 2. zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy, organów samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i w sprawach pracowniczych. 3) sprawować kontrolę nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (płaszczyzna kontrolna). 4) kierowanie działalnością społeczną inspekcji pracy i współdziałanie z PIP- głównie w takich przypadkach rażących, jeżeli pracodawca nie reaguje na wnioski organizacji związkowych, to zawiadamia ona inspekcję pracy. 5) Związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz. Płaszczyzna procesowa - związki zawodowe mają uprawnienia procesowe: przedstawiciel związku może być reprezentantem pracowników, związki mogą zgłaszać opinie, wszczynanie na rzecz pracownika powództwa. 6) Związkom zawodowym przysługuje prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych, a także innych porozumień przewidzianych przepi

(…)

…, sposób rozwiązania związku i likwidacji majątku. Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia założenia związku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc. Z chwilą rejestracji związek zawodowy nabywa osobowość prawną. Rejestracja związku zawodowego odbywa się na podstawie przepisów k.p.c. o postępowaniu nieprocesowym. Oznacza to m.in. iż żaden inny podmiot, w tym zwłaszcza pracodawca, nie może wywierać wpływu na to postępowanie. Związek zawodowy jest również obowiązany zawiadomić sąd o zmianie statutu. Zmiana ta wchodzi w życie z upływem 14 dni od zawiadomienia sądu, jeżeli nie zgłosił on wcześniej zastrzeżeń co do jej zgodności z prawem. We takim przypadku sąd jest obowiązany wyznaczyć rozprawę…
… może być reprezentantem pracowników, związki mogą zgłaszać opinie, wszczynanie na rzecz pracownika powództwa. 6) Związkom zawodowym przysługuje prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy. 7) Druga grupa uprawnień o charakterze zbiorowym - to problematyka sporów zbiorowych na szczeblu zakładu pracy. 8) obszar tworzenia prawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz