Źródło informacji wykorzystywanych w analizie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródło informacji wykorzystywanych w analizie - strona 1

Fragment notatki:

Źródło informacji wykorzystywanych w analizie
Dla prawidłowego kierowania przedsiębiorstwem nie jest wystarczające ograniczenie się do analizy rocznych sprawozdań finansowych. Zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach jego kierownictwo i władze powinny dokonywać oceny sytuacji majątkowej w krótszych odcinkach czasu. Dlatego w wielu przedsiębiorstwach sporządza się w ciągu roku kwartalne, a nawet miesięczne sprawozdania finansowe.
Najważniejszymi sprawozdaniami fiansowymi przedsiębiorstwa są: bilans oraz rachunek strat i zysków.
Bilans jest dokumentem zawierającym zestawienie na określony dzień - w ujęciu wartościowym - stanu majątku firmy oraz źródeł jego sfinansowania.
Dzięki logicznej kolejności pozycji bilansu, wskazującej na sposób zaangażowania majątku w zależności od spełnianych funkcji w działalności gospodarczej firmy, można łatwo ustalić stopień jego płynności. Jednocześnie klasyfikacja źródeł finansowego, towarzyszącego działalności firmy oraz efektywności wykorzystywania obcych i własnych kapitałów.
Taki układ bilansu występuje nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej. Natomiast w USA układ bilansu jest odwrotny, tj. na początku aktywów zamieszcza się składniki majątkowe o najwyższej płynności (gotówkę), a dalej pozycje o malejącej płynności, kończąc na składniku trwałym. W pasywach z kolei najpierw wykazuje się zobowiązania bieżące, następnie długoterminowe, a w końcu kapitały własne.
Bilans wykazuje także osiągnięty przez przedsiębiorstwo w danym okresie zysk lub stratę, ale w jednej łącznej pozycji. Jest to niewystarczające dla pełniejszej oceny efektywności finansowej działalności firmy. Dlatego istotnym uzupełnieniem bilansu jest rachunek wyników przedsiębiorstwa, zawierający elementy składające się na łączny zysk lub stratę. Sprawozdanie to zawiera pozycje przychodów osiągniętych przez przedsiębiorstwo według źródeł ich powstania, a także elementy składające się na koszty uzyskania przychodów oraz obciążające przedsiębiorstwo podatki uiszczane od obrotów i od zysków. W rezultacie rachunek wyników zamyka się zyskiem netto (lub stratą netto), którego wysokość powinna być w pełni zgodna z danymi bilansu.
Właściciele posiadając określone zasoby materialne, mogą podejmować decyzje dotyczące:
produkcyjnego użytkowania majątku (założenie lub likwidacja przedsiębiorstwa)
podziału nadwyżki na część konsumowaną i akumulowaną,
zmiany kapitałowej formy majątku (z rzeczowej na bardziej płynną lub odwrotnie),
zmiany podmiotu uprawnień do decydowania i majątku (sprzedaż, dorawizna, dziedziczenie, zastaw, dzierżawa).
W działalności gospodarczej każdego przedsiębiorstwa powinna być stosowana

(…)

… na bardziej płynną lub odwrotnie),
zmiany podmiotu uprawnień do decydowania i majątku (sprzedaż, dorawizna, dziedziczenie, zastaw, dzierżawa).
W działalności gospodarczej każdego przedsiębiorstwa powinna być stosowana zasada racjonalnego gospodarowania. Istotą tej zasady jest zapewnienie takiego gospodarowania, aby "przy danymnakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu, albo przy danym stopniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz