Źródła prawa Unii Europejskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa Unii Europejskiej - wykład - strona 1 Źródła prawa Unii Europejskiej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Źródła prawa Unii Europejskiej:
Acquis communautaire = dorobek wspólnotowy (ale nie oznacza to, że acquis obejmuje jedynie dorobek Wspólnot; należy interpretować to jako dorobek całej UE)
termin w traktatach niezdefiniowany
Granice pojęcia są niedookreślone, co stwarza wątpliwości, czy zaliczyć w poczet acquis pewne akty, czy nie
Wszystkie państwa wstępując do UE mają obowiązek przyjąć cały dorobek prawny UE Acquis communautaire
„Całe dotychczasowe prawo Unii Europejskiej wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje a także wartości tkwiące u podstaw funkcjonowania UE”
Za: S. Biernat, w: J. Barcz (red. ): Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002, s.178.
Klasyfikacja prawa UE:
Brak aktów zawierających całościowy, pełny katalog źródeł prawa UE (zadanie usystematyzowania tego katalogu przypadło doktrynie) 1.Wg kryterium zakresu przedmiotowego podział na:
Prawo instytucjonalne (struktura organizacyjna UE)
Prawo materialne (polityki, działania UE)
2. Wg kryterium mocy wiążącej
Normy prawnie wiążące
Normy niewiążące
3.Wg kryterium podstawy tworzenia prawa (ze względu na to, kto je stanowi):
Prawo pierwotne - stanowione przez państwa członkowskie za pośrednictwem umów międzynarodowych
Prawo pochodne (wtórne) - tworzone przez organy i instytucje UE w granicach określonych prawem pierwotnym
Źródła prawa UE tworzą hierarchiczny porządek prawny, choć ta hierarchia (kolejność i zależności) nie wynika w sposób bezpośredni z traktatów stanowiących UE, lecz wynika z logiki systemu traktatowego:
Z art. 263 TFUE wynika, że prawo pierwotne ma pierwszeństwo przed prawem wtórnym (akty prawne ustawodawcze i nieustawodawcze).
ŹRÓDŁA PRAWA PIERWOTNEGO:
- pisane normy prawa
Traktaty założycielskie (stanowiące) Unii Europejskiej
Traktaty nowelizujące traktaty założycielskie (tzw. traktaty reformujące, zmieniające)
Traktaty akcesyjne
-niepisane normy prawa
Ogólne zasady prawa Prawo zwyczajowe
ŹRÓDŁA PRAWA WTÓRNEGO
TRAKTATY STANOWIĄCE UE
Są to umowy międzynarodowe, których stronami są państwa członkowskie
Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - podpisany 18 kwietnia 1951 (Paryż); wszedł w życie 23 lipca 1952; tzw.Traktat Paryski; obowiązywał przez 50 lat do 22 lipca 2002 - obowiązki wynikające z Traktatu, które pozostały aktualne przejęła Wspólnota Europejska, która 1 grudnia 2002 r. została zastąpiona UE - co oznacza, że obowiązki EWWIS przejęła UE.

(…)

… - co oznacza, że obowiązki EWWIS przejęła UE. Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej podpisany 25 marca 1957 (Rzym) - od 1.11. 1993 pod nazwą Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską- TWE a na mocy Traktatu z Lizbony zmieniono mu nazwę po raz drugi na Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - TFUE
TRAKTATY STANOWIĄCE UE cd.
Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 25…
… i Komisji) z 1965 r. (wszedł w życie w 1967 r.) Jednolity Akt Europejski podpisany 17 luty 1986 i 28 luty 1986 (wszedł w życie 1 lipiec 1987 r.) Traktat z Maastricht - 7 II 1992
Traktat Amsterdamski z 1997 r. (wszedł w życie w 1999 r.) Traktat Nicejski z 2001 r. (wszedł w życie w 2003 r.) Traktat Lizboński z 2007 r. (wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.) Wśród pozostałych traktatów zmieniających można wymienić:
Konwencja o niektórych instytucjach wspólnych dla EWG i EWEA z 1957 r. (weszła w życie w 1958 r.) Protokół dotyczący Antyli Holenderskich z 1978 r.
Luksemburski i Brukselski traktat budżetowy z 1971 r. i z 1977 r. Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu EBI z 1975 r Traktat grenlandzki z 1984 r. Traktat lizboński z 2007 r. (wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.):
Nie uchyla dotychczas obowiązujących TUE i TWE a dokonuje ich rewizji, zmian
Ponieważ na mocy przepisów TL, Wspólnoty Europejskie przestają istnieć, a ich następcą stała się Unia Europejska, nazwa TWE zostaje zmieniona na TFUE (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej); Nazwa Traktat o Unii Europejskiej pozostaje bez zmian (mamy więc TUE i TFUE)
TL do katalogu prawa pierwotnego włącza Kartę Praw Podstawowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz