Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego - strona 1 Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego - strona 2 Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego - strona 3

Fragment notatki:

Ź RÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, EUROPEJSKIEGO I WEWNĘTRZNEGO Prawo międzynarodowe Wiele państw demokratycznych uznaje prymat prawa międzynarodowego nad własnym prawem wewnętrznym, a wspólnota międzynarodowa jest coraz bardziej skłonna, by podstawową normą tego prawa nadać status norm bezwzględnie wiążących ( Ius cogens ), a zatem wiążących państwa nawet bez ich zgody. Polska Ratyfikowane umowy międzynarodowe staja się częścią wewnętrznego prawa polskiego i mogą być bezpośrednio stosowane. Jeśli przy tym umowa międzynarodowa została ratyfikowana za zgodą wyrażona w ustawie, to ma ona pierwszeństwo przed ustawami i niższymi aktami normatywnymi.
Samoistne źródła prawa międzynarodowego:
Umowy (traktaty) międzynarodowe
Zwyczaj międzynarodowy (międzynarodowe prawo zwyczajowe)
Zasady ogólne prawa międzynarodowego
Niesamoistne źródła prawa międzynarodowego:
Orzecznictwo sądów międzynarod.
Doktryna
Deklaracje
Zalecenia organizacji międzynarod. Prawo europejskie (prawo unijne, wspólnotowe) Prawo to podlega bezpośredniemu stosowaniu na terenie Polski, a w razie kolizji ma pierwszeństwo nad normami p. wewnętrznego.
Cechy prawa europejskiego:
Mieszane - ma charakter zarówno prawa międzynarodowego jak i wewnętrznego,
Prawo wspólnotowe podlega bezpośredniemu stosowaniu w państwach członkowskich i może stanowić samoistną i niezależną od p. międzynarod. i narodowego podstawę skarg i roszczeń obywateli oraz państw członkowskich.
Brak rozgraniczenia aktów tworzenia i stosowania prawa - adresatami dyrektyw zaliczanych do aktów tworzących prawo są indywidualnie oznaczone państwa, natomiast adresatami decyzji, które uważa się za akty stosowania prawa unijnego bywają wszystkie państwa.
Źródła prawa europejskiego:
Prawo pierwotne - traktaty założycielskie wraz z załącznikami i protokołami oraz traktaty akcesyjne; Prawo pochodne - wszystkie akty normatywne ustanowione przez organy UE (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje), cechą charakterystyczną jest to, że są wydawane na podstawie aktów prawa pierwotnego;
Umowy międzynarodowe zawierane przez Unię lub Wspólnoty z innymi podmiotami (państwami, organizacjami międzynarodowymi);
Zasady ogólne prawa wspólnotowego = ogólne zasady prawa międzynarodowego;
Zalecenia ( rekomendacje)
Deklaracje
Obwieszczenia
Komunikaty
Unia zobowiązuje się do przestrzegania prawa międzynarod. publicznego, a w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego mówi się wprost o prymacie prawa międzynarod. nad prawem unijnym.
Prawo Wewnętrzne Konstytucja wprowadziła podział wszystkich aktów normatywnych na dwie kategorie:


(…)

… tylko przy założeniu obecności pewnej minimalnej liczby swoich członków (quorum), Większość bezwzględna (absolutna) - suma głosów „za” jest większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.
Większość zwykła - suma głosów „za” jest większa niż przeciw nie licząc wstrzymujących się.
Większość względna - najwyższa liczba głosów uzyskana w przypadku wyborów między przynajmniej trzema kandydatami.
Większość…
… się wiążący jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawniona do głosowania.
Podpisanie i ogłoszenie - podpisanie przez Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Zasady techniki prawodawczej
Zasady techniki prawodawczej (legislacyjnej) - to dyrektywy wskazujące jak poprawnie redagować akty normatywne.
Podstawowe kategorie dyrektyw techniki prawodawczej:
Dyrektywy systematyki wewnętrznej aktu…
… prawnego Podział - wyszczególnienie pojęć podrzędnych względem pojęcia w taki sposób, że każdy desygnat pojęcia, którego zakres się dzieli, jest desygnatem tylko jednego pojęcia podrzędnego (członu podziału). Musi być - rozłączny (pełnoletni, niepełnoletni), zupełny (wyczerpujący).
Klasyfikacja - wielostopniowy podział logiczny, taki który logicznie dzieli się dalej.
Budowa tekstu prawnego
Tekst prawny…
…;
przepisy końcowe - zamieszcza się je w kolejności:
przepisy uchylające - przepisy (klauzule) derogacyjne, mają charakter mieszany; posługują się:
regułą zakazu stosowania derogacji milczącej - nie jest dopuszczalne poprzestanie na domyślnym uchyleniu przepisów lub przepisu przez samo odmienne uregulowanie danej sprawy; nie można użyć formuły „tracą moc dotychczasowe przepisy sprzeczne z niniejszą ustawą”;
regułą nakazu stosowania derogacji wyraźnej - w przepisie uchylającym należy wyczerpująco wymienić przepisy, które się uchyla (należy to robić w całości, bez pozostawiania w mocy poszczególnych części, a tym bardziej pojedynczych przepisów),
przepisy o wejściu aktu norm. w życie - w treści przepisu powinien być określony termin jego wejścia w życie. Akt normatywny nie może wejść w życie z dniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz