Budowa tekstu prawnego - normy prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4900
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa tekstu prawnego - normy prawne - strona 1 Budowa tekstu prawnego - normy prawne - strona 2 Budowa tekstu prawnego - normy prawne - strona 3

Fragment notatki:

BUDOWA TEKSTU PRAWNEGO TEKST PRAWNY - dokument, w którym zawarte zostały normy prawne Ma określoną strukturę graficzną i merytoryczną Sposób budowy określają dyrektywy systematyki wewnętrznej aktu prawnego. W każdym akcie można wyróżnić dwie podstawowe części:
część nieartykułowaną
część artykułowaną
CZĘŚĆ NIEARTYKUŁOWANA = tytuł + podstawa prawna = wstęp (preambuła)
Tytuł - element identyfikacyjny aktu normatywnego: określenie rodzaju aktu, daty wydania oraz przedmiotu (w przypadku przedrukowania z oficjalnego dziennika promulgacyjnego, pod tytułem podaje się rodzaj dziennika promulgacyjnego, datę jego wydania, jego numer oraz pozycję pod którą zamieszczono dany akt), np.:
Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. O obowiązkach i prawach posłów i senatorów (Dz.U. z 1991 r., nr 18, poz. 79)
Podstawa prawna - obligatoryjny element każdego aktu wykonawczego (oczywiście w ustawach brak!); układ tekstu: tytuł + podstawa prawna + przepisy merytoryczne Preambuła - zawsze fakultatywna, zwykle w przypadku Konstytucji, aktów o szczególnie uroczystym charakterze, aktów nowatorskich lub w przypadku, gdy prawodawca chce wyraźnie określić cele regulacji prawnej określa cele/założenia regulacji prawnej, odwołuje się do tradycji/kontekstu historycznego, wskazuje podstawy polityczne/ideowe aktu prawnego
określając ratio legis danej regulacji, preambuła daje organom stosującym prawo wskazówki, których nie mogą one zignorować w toku stosowania i interpretowania prawa
spór co do traktowania preambuły jako bezpośredniego źródła zasad prawnych lub zwykłych norm prawnych
CZĘŚĆ ARTYKUŁOWANA = część aktu normatywnego złożona z przepisów prawnych
Jednostki redakcyjne przepisów: artykuły, ustępy, paragrafy, litery, punkty i tiret Artykuł - podstawowa jednostka redakcyjna ustaw (w miarę możliwości jednostka jednozdaniowa) Paragraf - podstawowa jednostka redakcyjna aktów wykonawczych i innych aktów podustawowych (dzielone na ustępy, punkty, litery i tiret w przypadku kolejnych wyliczeń) W aktach typu kodeksowego artykuły dzieli się na paragrafy (zamiast ustępów) - ustęp - po cyfrze arabskiej stawiamy kropkę
- punkt - po cyfrze arabskiej stawiamy okrągły nawias bez kropki
- tiret - czytamy tiret pierwsze, tiret drugie ( NIE: tiret pierwszy, drugi, itp.)
Jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia
rozdziały - czasami podzielone na oddziały [cyfry arabskie] działy - połączone rozdziały [cyfry rzymskie]

(…)

…) - zakaz stosowania do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie danego aktu (Lex retro non agit) - wyjątek: przepis poprawia sytuację adresatów
USTAWA WPROWADZAJĄCA - oddzielna ustawa, w której znajdują się przepisy przejściowe i końcowe w przypadku, gdy są to ustawy szczególnie obszerne lub zasadniczo zmieniają dotychczasowe prawo np. kodeksy. Uchylenie ustawy głównej prowadzi…
… karnego, kodeksu wykroczeń i ustawy karnej skarbowej; muszą być ściśle związane z materią uregulowaną w tym akcie; nie wolno zamieszczać przepisów karnych w aktach wykonawczych;
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I DOSTOSOWUJĄCE
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE - normują wpływ nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego, w szczególności:
sposób zakończenia postępowania w sprawach będących w toku…
… poszczególnych części, a tym bardziej pojedynczych przepisów)
przepisy o wejściu aktu normatywnego w życie - określają termin jego wejścia w życie; zasadą jest, że akt normatywny nie może wejść w życie z dniem ogłoszenia, musi upłynąć pewne vacatio legis:
Vacatio legis - czas miedzy ogłoszeniem a wejściem w życie aktu; okres na zapoznanie się z nowym aktem i poczynienie odpowiednich przygotowań…
… jest nowelizacja dorozumiana, gdzie dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując w nim dokonywanych zmian. W tytule ustawy nowelizującej używa się zwrotu: „…o zmianie ustawy…”, „zmieniająca ustawę…”. Nowelizuje się tekst pierwotny aktu lub jego tekst jednolity, nie wolno nowelizować przepisu nowelizującego.
Nowelizacja polega na wprowadzeniu:
przepisów zmieniających nowelizowany akt
przepisów uchylających…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz