Źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa - strona 1 Źródła prawa - strona 2 Źródła prawa - strona 3

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA
Źródła prawa (FONTES IURIS):
W znaczeniu materialnym - wszystkie czynniki i okoliczności, które przyczyniają się do powstania norm prawnych o określonej treści
W znaczeniu formalnym - jest to zhierarchizowany zespół aktów prawnych zawierających odnośne normy i przepisy
Hierarchia aktów prawnych (wg. Konstytucji):
Konstytucja
Najwyższy akt prawa stanowionego w Polsce
Art. 53 Konstytucji RP - gwarancja wolności religijnej w znaczeniu indywidualnym; podmiotem jest tu osoba fizyczna, osoba ludzka; Art. 25 Konstytucji RP - gwarancje wolności religijnej w znaczeniu instytucjonalnym; podmiotem są kościoły i związki wyznaniowe; określa relacje miedzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi; reguluje relacje Państwo - Kościół; Art. 48 - prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z posiadanymi przekonaniami; Art. 85 ust. 3 - artykuł dający możliwość zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej ze względu na przekonania; Preambuła Konstytucji odnosi się do Boga;
Ratyfikowane umowy międzynarodowe:
Możemy podzielić na:
Umowy wielostronne (multilateralne) możemy podzielić na:
Uniwersalne - dotyczą całej społeczności międzynarodowej, stroną mogą być wszystkie państwa czy podmioty globu; najczęściej powstają pod auspicjami ONZ; Międzynarodowe Prawo Ochrony Praw Człowieka i Konwencje dotyczące ochrony praw człowieka np. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich, Politycznych i kulturalnych z 16 grudnia 1966 r. z Nowego Jorku (art. 18 dot. prawa wolności sumienia, myśli i religii - prawo do wolności religijnej), Polska ratyfikowała tę Konwencję w roku 1977; Regionalne - 3 systemy ochrony praw człowieka:
System Rady Europy - Europejska Konwencja o Ochronie Praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950r. Rzym art. 9 prawo do wolności myśli, sumienia, religii;
System KBWE/OBWE
System Unii Europejskiej
Umowy bilateralne (dwustronne) - Konkordat zawarty miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską 28 lipca 1993 roku. (ratyfikowany 23 lutego 1998 roku); umowy dobrosąsiedzkie między Polską a krajami ościennymi np. z Litwą;
Ustawy:
Ustawy dotyczące wszystkich kościołów i związków wyznaniowych np. Ustawa z 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w RP
Ustawy dotyczące poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych np. Ustawa o statucie KUL. Ustawy indywidulane, regulujące status poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych:
Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
Ustawa o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Autokefaliczny = samorządny)


(…)

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - skargi z art. 9 Konstytucji RP:
Skarga z roku 1992 roku gdy religia została wprowadzona do szkól publicznych, skarga Czesława J.; skarżący dał wybór swoim córkom czy chcą chodzić na religie czy nie; jedna chciała, druga nie. Czy druk państwowy może zawierać informację dotyczącą wyznania? - skarga została odrzucona
W 1994 roku na okładce WPROST ukazała…
… tylko jeżeli ustawa to przewiduje i tylko w takim zakresie w jakim ustawa przewiduje
Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku- gwarantuje nauczanie religii w szkołach publicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej do tej ustawy o sposobach nauczania religii z 14 września 1992 roku
Akty prawa miejscowego
wydawane przez organy samorządowe
Pomocnicze źródła prawa:
Doktryna nauka
przyczynia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz