Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze-opracowanie - strona 1 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze-opracowanie - strona 2 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Skład powietrza atmo., definicje zanieczyszczeń powietrza i ich klasyfikacja (emisja,
unos, jednostki, wartość normatywna, stan dopuszczalny, zanieczyszczenie powietrza)
Składnik
Zawartość w częściach milionowych (ppm)
objętościowo
Nazwa
Symbol
Azot
N2
780840 ± 0,04
Tlen
O2
209480 ± 0,02
Argon
Ar
9340 ± 0,01
Dwutlenek węgla
CO2
325
Neon
Ne
18
Hel
He
5
Metan
CH4
2
Krypton
Kr
1
Wodór
H2
0,5
Podtlenek azotu
N2O
0,3
Ksenon
Xe
0,08
Ozon
O3
0,02 – 10
Amoniak
NH3
0,04
Jod
J2
0,01
Dwutlenek azotu
NO2
0,01
Dwutlenek siarki
SO2
0,001
Tlenek węgla
CO
0,05 – 0,2
Para wodna
H2O
Ilość zmienna
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego to jego składniki naturalne – jeśli ich udziały
w powietrzu są wyższe od zawartości określonych składem powietrza czystego, bądź, nawet
w dowolnie małych udziałach, składniki obce, które nie występują w składzie naturalnym
powietrza. Powietrze atmosferyczne będzie nadmiernie zanieczyszczone wtedy, kiedy udziały
znajdujących się w nim zanieczyszczeń przekroczą progowe wartości stężeń, określane przez
służby nadzoru sanitarnego jako wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS).
Zanieczyszczenie (wg ustawy) - rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi
lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne
środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska,
Emisja (wg ustawy) - wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka,
do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancji,
b) energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne,
Unos (U) – jest to masa powstających zanieczyszczeń w trakcie określonego procesu (np. spalania
paliw) i wprowadzanych do przewodów odprowadzających gazy odlotowe. W odniesieniu do
spalania paliw unos jest masą zanieczyszczeń, które są unoszone znad paleniska poza kocioł.
Emisja (E) – jest to ta część unosu, która wprowadzana jest do powietrza atmosferycznego, czyli
jest to unos pomniejszony o masę zatrzymanych zanieczyszczeń (Z) w urządzeniu do oczyszczania
gazów odlotowych.
E=U-Z
E = U∙(1 - η)
gdzie: η – sprawność oczyszczania urządzenia
Jednostką unosu i emisji jest stosunek jednostki masy zanieczyszczeń do jednostki energii
(użytecznej bądź energii zawartej w paliwie) lub jednostki czasu lub też jednostki zużytego paliwa
(masy bądź jego objętości), np.:
kg∙GJ-1
kg∙h-1 kg∙Mg-1
kg∙m-3 kg/(106m3)
energia
paliwo + O2
1
unos
emisja
Schemat blokowy wyjaśniający różnicę pomiędzy unosem a emisją na przykładzie spalania
paliw
2
gdzie: 1 – kocioł
2 – urządzenie oczyszczające gazy
spalinowe
Standardy emisyjne - rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji
Dopuszczalny stan zanieczyszczeń – w przypadku występowania obok siebie kilku szkodliwych
substancji zdolnych do kojarzenia swoich oddziaływań, stan zanieczyszczenia atmosfery może być
uznany za dopuszczalny z punktu widzenia ochrony środowiska ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz