ZPM materiały

Nasza ocena:

4
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZPM materiały - strona 1

Fragment notatki:


ZPM 1. Otoczenie międzynarodowe co to jest?- elementy, sfery, co opisuje, cechy : koncepcja NIH not invented here Podmioty otoczenia międzynarodowego: 1.    Państwa 2.    Przedsiębiorstwa 3.    Ugrupowania gospodarcze - np. UE, NAFTA, Mercosur, Assean 4.    Organizacje międzynarodowe - WTO, MFW, Bank Światowy. Otoczenie dalsze: 1.    Polityczno-prawne - analiza ustawodawstwa poszczególnych krajów i prawa międzynarodowego - prawo pracy, handlowe, podatkowe itd., do konkretnej działalności . Stabilność na podstawie częstotliwości zmian rządu - wyjątki Włochy (częste zmiany), Kuba (brak zmian). Normy dla poszczególnych krajów. Przynależność poszczególnych krajów do organizacji międzynarodowych i ugrupowań gospodarczych. 2.    Ekonomiczne - poziom rozwoju ekonomicznego danego kraju - poziom PKB per capita. Waluta, kursy walut. Stopa bezrobocia. Stopa wzrostu gospodarczego. Koszty pracy. Oprocentowanie kredytów. Struktura gospodarki. Sytuacja demograficzna. 3.    Technologiczne - jakie technologie dominują w danych krajach. 4.    Społeczno-kulturowe - nazwy - firmy i konkretnych produktów, znajomość świąt i zwyczajów, religii, normy kulturowe i społeczne - rola kobiet - kobiety pracujące - późniejsze zakładanie rodzin. Zamożność społeczeństwa. Struktura. Syndrom NIH - not invented here - nastawienie w społeczności danego regionu wobec rozwiązań, producentów i produktów obcych - duża niechęć - silny syndrom NIH - powinniśmy zmienić strategie wejścia na ten rynek - „oszukanie” klienta - sprzedawać pod marką przedsiębiorstwa lokalnego (dystrybutora), join venture. Made in Europe zamiast made in Poland. Jeśli klienci w kraju preferują markę zagraniczną - podobnie - nazwa - złudzenie, że produkt jest zagraniczny. Społeczeństwa, które zwracają uwagę na ekologię. 2. Podmioty działalności międzynarodowej : państwa, org. Międzynarodowe, ugrupowania gosp i przedsiębiorstwa 3. Model konkurencyjności narodów, diamentu Portera, znaczenie innowacji itp. Diament Portera - metoda służąca do badania makrootoczenia organizacji, wykorzystująca podział otoczenia na segmenty. funkcjonowanie organizacji jest skutkiem oddziaływania ogólnych cech państwa. One to, kształtując otoczenie firmy, tworzą pewien kontekst, w którym powstają i konkurują firmy, i który sprzyja uzyskiwaniu przez nie przewagi konkurencyjnej bądź to utrudnia. przyjmuje, że państwa narodowe istnieją po to, aby umożliwić swym mieszkańcom wzrost standardu życia. Jest to możliwe przez wzrost konkurencyjności gospodarki narodowej, sektora, czy przedsiębiorstw. Do najistotniejszych cech sprzyjających (bądź utrudniających) tworzeniu się przewagi konkurencyjnej zaliczył:

(…)

… na światowym rynku, eksportując do USA i KSR. •Faza przenoszenia produkcji do KSR (z racji wzrostu kosztów pracy), które od T5 stały się eksporterami netto (podczas gdy KWR ograniczyły produkcję i eksport, a od T6 przeobraziły się w importerów  netto). •Praktycznym przykładem faz cyklu życia produktu ewolucja procesu produkcji i eksportu telewizorów (lub komputerów). Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej (znana też jako Paradygmat eklektyczny albo Paradygmat OLI - ang. Ownership - Location - Internalization) - teoria stanowiąca podsumowanie czynników skłaniających przedsiębiorstwa do podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Sformułowana została przez Johna H. Dunninga. W myśl tej teorii czynniki wpływające na decyzję o internacjonalizacji produkcji dzielą się na trzy grupy…
… się współpraca strategiczna i integracja przedsiębiorstw Przyczyn współpracy strategicznej przedsiębiorstw należy się dopatrywać w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym. Mało, która firma obecnie jest w stanie sprostać konkurentom międzynarodowym, dlatego uwarunkowania makroekonomiczne, a zwłaszcza otoczenie konkurencyjne, zmuszają przedsiębiorstwa do zawierania partnerskich sojuszy strategicznych. Powody zawierania aliansów strategicznych Kolejną przyczyną integracji przedsiębiorstw jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności przez zastosowanie korzyści skali. Sojusze strategiczne mogą być szansą obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa z partnerem strategicznym. Im przedsiębiorstwo jest większe, tym bardziej znacząca jest jego przewaga konkurencyjna. Ominięcie barier…
… to także twarde warunki konkurencji rynkowej.
Czynniki sprzyjające globalizacji
- znoszenie ograniczeń przestrzennych, narodowych, kulturowych, prawnych dla działalności gospodarczej w skali światowej
- zanik barier politycznych
- rozwój telekomunikacji
- rozwój informatyzacji (Internet)
- rozwój mediów transportu
- rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych
- wzrost potęgi korporacji międzynarodowych…
…)
efektywnościowe (zysk osiągany za granicą do zysku ogółem, wielkość obrotu zagranicznego do obrotu ogółem, udział pracowników w jednostkach zagranicznych w strukturze zatrudnienia)
b) kryteria subiektywne - nastawienie top managementu w stosunku do ludzi, pomysłów, itp.; czy są różnice pomiędzy centralą a filiami; 4 nastawienia top managementu:
etnocentryzm - rozwiązania w kraju macierzystym powinny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz