Zobowiązany-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązany-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zobowiązany - ustawa nie zawiera definicji normatywnej zobowiązanego. Na podstawie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie przyjmuje się, że zobowiązanym jest podmiot, który ma prawny obowiązek wykonania aktu administracyjnego lub innego orzeczenia (przepisu prawnego), jeżeli podlega ono egzekucji administracyjnej. Zobowiązanymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz państwowe, samorządowe jednostki organizacyjne lub organizacje społeczne nie mające osobowości prawnej. Podmioty te mogą być zobowiązanymi, jeżeli posiadają zdolność prawną, czyli są podmiotami praw i obowiązków. Jeżeli środki egzekucyjne mają być zastosowane wobec osób nie mających zdolności do czynności prawnych (lub mają ograniczoną), W doktrynie występuje pogląd, zgodnie z którym do podmiotu wykonującego akt indywidualny należy odnieść 3 pojęcia: zobowiązany do wykonania aktu, odpowiedzialny za wykonanie aktu i wykonujący akt. jeżeli zobowiązanym jest osoba fizyczna - to w zasadzie jest on zarazem zobowiązanym do wykonania aktu, odpowiedzialnym za wykonanie aktu i co do obowiązku osobistego - wykonawcą aktu; jeżeli zobowiązany nie ma zdolności do czynności prawnych, to odpowiedzialnym za wykonanie obowiązku będzie przedstawiciel ustawowy
jeżeli zobowiązanym jest osoba prawna (lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej) - to w/w pojęcia ulegają rozdzieleniu. Osoba prawna (j.o.nie mająca osobowości prawnej) będzie zobowiązanym, odpowiedzialnym zaś za wykonanie obowiązku będzie ustawowy (statutowy) przedstawiciel tej osoby lub osoba powołana do wykonania obowiązku, wykonawcą natomiast będzie pracownik tej osoby prawnej.
Na podstawie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie można wyróżnić nie tylko zobowiązanego, ale również odpowiedzialnego za wykonanie obowiązku oraz wykonawcę obowiązku, a także możliwe jest wskazanie środków egzekucyjnych, które można do nich stosować, np.: grzywnę w celu przymuszenia. Do obowiązków zobowiązanego należy:
złożenie wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji - za nieuzasadnione uchylenie się lub złożenie fałszywych wyjaśnień grozi kara grzywny do wysokości 5 najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego przez ministra właściwego /s pracy, obowiązującego w dniu nałożenia grzywny.
zawiadomienie organu egzekucyjnego w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca pobytu trwającej dłużej niż 1 miesiąc - za nie wykonanie tego obowiązku kara grzywny j.w. Organ egzekucyjny winien o tym pouczyć zobowiązanego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz