Zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej - strona 1 Zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej - strona 2 Zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej - strona 3

Fragment notatki:

Zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej. Odpowiedzialność po likwidacji spółki prawa handlowego. Zakres odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki kapitałowej.
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki.
Upadłość i likwidacja
Odpowiedzialność solidarna
Przedawnienie Obowiązki archiwizacji dokumentów
Przedmiot zaległości podatkowych spółki kapitałowej Osoby trzecie ponoszą odpowiedzialność za cudzy dług, jednakże odpowiedzialność ta wynikać może wyłącznie z mocy konkretnego przepisu ustawy. Zgodnie z zasadą ogólną, osoby trzecie odpowiadają za zaległości podatnika, a więc za takie zobowiązania podatkowe, których termin płatności minął. Regulacje w zakresie odpowiedzialności w zakresie zaległości podatkowych zawarte są w artykułach 110-117 Ordynacji podatkowej i katalog osób trzecich ponoszących odpowiedzialność za cudze zaległości podatkowy ma charakter zamknięty. Zapisy dotyczące spółek prawa handlowego tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji znajdują się w art. 116. ordynacji i mówią, że za zaległości podatkowe odpowiada spółka, a w przypadku jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Ustawodawca nie rozróżnia, za które zaległości - ponoszona jest lub nie - odpowiedzialność. Oznacza to, że odpowiedzialność za zaległość dotyczy wszystkich podatków odprowadzanych do budżetu państwa, jak i podatków lokalnych, wynikających z obowiązku podatkowego (art.4 i art.6 ordynacji). Dodatkowo, należy wspomnieć, że zgodnie z ordynacją podatkową „jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, osoby trzecie odpowiadają również za:
podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów;
odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych;
niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek;
koszty postępowania egzekucyjnego.
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki kapitałowej Zgodnie z art. 116 ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe odpowiada spółka, a w przypadku jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Zasady odpowiedzialności stosuje się również do byłych członków zarządu, za których uznawać należy, nie tylko byłych członków zarządu spółek nadal funkcjonujących, ale również już wykreślonych z rejestru, o czym mówi, na przykład, paragraf 4. artykułu 117 ordynacji (art. 117. § 4.) Organem podatkowym właściwym miejscowo

(…)

… o odpowiedzialności członka zarządu jest możliwe jedynie wówczas, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Ze względu na to, że przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółek mających osobowość prawną są odpowiednikiem art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), dotyczącego odpowiedzialności cywilnej, możliwym wydaje…
… prawnego i nie wynika jedynie z prawa podatkowego. Zagadnienie to regulowane jest przez kodeks spółek handlowych: odpowiedzialność cywilna (dla spółki z o.o. art. 291-300, dla spółki akcyjnej art. 479-490) i karna (585-595), oraz przez prawo upadłościowe (art. 21 ust.3).
Ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki może nastąpić w dwóch przypadkach:
1. Kiedy w momencie…
… cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędący akcjonariuszem, odpowiada całym swoim majątkiem, czyli osobiście i solidarnie z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w okresie, gdy był on wspólnikiem. Natomiast za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz