Zmiana warunków pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana warunków pracy - strona 1 Zmiana warunków pracy - strona 2

Fragment notatki:

ZMIANA WARUNKÓW PRACY §1 WPROWADZENIE Warunki umowy lub innego aktu na podstawie którego powstaje stosunek pracy, mogą ulec zmianie - trwałej lub czasowej- jeżeli jest to podyktowane interesem pracownika lub pracodawcy. Ze zmianą stosunku pracy mamy do czynienia wówczas, gdy do jego treści zostaną włączone nowej jakości prawa lub obowiązki albo dotychczasowe ulegną ograniczeniu, rozszerzeniu lub wyłączeniu.
§ 2 POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE Ten sposób zmiany treści stosunku pracy nie wynika explicite z KP. Nikt nie kwestionuje jednak jego dopuszczalności, bowiem polega on na zmianie przede wszystkim warunków umowy na korzyść pracownika. Co do istoty jest przejawem godzenia się pracownika i pracodawcy na przekształcenie treści łączącego ich stosunku prawnego. Wymagana jest dla niego forma pisemna (art. 29 § 4 KP- każda zmiana). Strony porozumienia mogą kształtować dowolnie łączący je stosunek prawny (z zastrzeżeniem, że nie mogą ustalić wynagrodzenia poniżej bezwzględnie obowiązującej normy).
Brak podstawy w KP zamyka drogę do kwestionowania przed sądem zawartego porozumienia. Pracownik może się jednak uchylić od skutków swego oświadczenia jeżeli działał pod wpływem błędu i w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że gdyby osoba ta nie działała pod wpływem błędu i oceniała sprawę rozsądnie to nie złożyłaby oświadczenia woli o zmianie treści stosunku pracy. W tym zakresie zastosowanie znajdą przepisy KC o wadach oświadczeń woli tj. art. 84 i 88. §2 WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy(wypowiedzenie zmieniające) jest jednostronną czynnością pracodawcy, podejmowaną przez niego wyłącznie wtedy kiedy chce on zmienić warunki umowy na niekorzyść pracownika. Jeżeli zmiana warunków pracy lub płacy nie ma istotnego znaczenia lub w żądnym zakresie nie pogarsza sytuacji pracownika to pracodawca nie musi dokonywać wypowiedzenia zmieniającego. Tej instytucji nie stosuje się do nawiązania stosunku pracy z powołania i wyboru, a także do niektórych postaci mianowania(np. pracowników samorządowych). Piątkowski uważa, że wypowiedzeniu zmieniającemu nie powinien podlegać rodzaj umowy (na czas określony, nie określony, próbny czy na czas wykonania określonej czynności).
Wypowiedzeniu zmieniającemu podlegają jedynie warunki pracy i płacy o istotnym charakterze, czyli rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, czas pracy i inne warunki zastrzeżone w umowie. Z kolei zakres czynności pracownika takiej zmiany nie stanowi. Uważa się je za dokonane jeżeli pracownikowi wypowiedziano dotychczasowe warunki pracy lub płacy i zaproponowano na piśmie nowe warunki. Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pracodawca musi więc, przy wypowiadaniu warunków umowy bezterminowej, współdziałać z zakładową organizacją związkową oraz przestrzegać okresów i terminów wypowiedzenia. Pracownik z kolei może zaskarżyć wypowiedzenie zmieniające i domagać się ochrony przed sądem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz