Żegluga

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żegluga - strona 1 Żegluga - strona 2

Fragment notatki:

BEZPIECZENSTWO ŻEGLUGI  Statek może być używany żegludze śródlądowej, jeżeli odpowiada wymaganiom  bezpieczeństwa w zakresie:  1)budowy, stałych urządzeń i wyposażania  2)właściwości manewrowych  3)ochrony wód, powietrza i ochrony przed hałasem  4)warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa higieny pracy  5)składu i  kwalifikacji załogi  Dokumentami bezpieczeństwa w ż.ś są :  1)wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej  2)wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej  3)świadectwo zdolności żeglugowej   4)uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej  W ś.z.ż. uprawnia do uprawiania żeglugi po polskich wodach śródlądowych lub po  śródlądowych wodach państw członkowskich UE i EOG.  W w.ś.z.ż. określa się skład załogi niezbędny do zapewnienia bezpiecznej żeglugi. Wydaje się  je na czas 5-10lat. Dyrektor urzędu ż.ś. prowadzi rejestr wydanych świadectw. W przypadku  zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wydanie w.ś.z.ż dyr. Urzędu ż.ś może wydać  wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej.   Ś.z.ż.  wydaje się dla statku przeznaczonego do przewozu ładunku o nośności nie mniej niż  15t statku przewożącego powyżej 12 pasażerów, holowników i pchaczy tego typów statków.  Uproszczone ś.z.ż wydaje się dla innych statków. Świadectwo to wydaje się na czas  oznaczony.   Dla statków z napędem mechanicznym do 5 lat, dla statków bez napędu do 10 lat.  PRZEWÓZ ŁADUKÓW NIEBEZPIEWCZNYCH W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ   Materiały  niebezpieczne mogą być przewożone statkami żeglugi śródlądowej w sposób  niezagrażający bezpieczeństwu ruchu żeglugowego i wykluczający zanieczyszczenie  środowiska, zgodnie  wymaganiami Europejskiego Porozumienia w Sprawie  Międzynarodowych Przewozów Materiałów Niebezpiecznych Śródlądowymi Drogami  Wodnymi (ADN). Statek przewożący m.n  zobowiązany jest posiadać świadectwo  dopuszczenia do do przewozu m.n .  Wydaje je dyrektor urzędu ż.ś na okres do 5 lat, po  otrzymaniu decyzji Transportowego Dozoru Technicznego i po przeprowadzeniu inspekcji.  Na statku musi się znajdować ekspert do spraw bezpieczeństwo przewozu m.n.   KLASY ŚRÓDLĄDWYCH DRÓG WODNYCH  Śródlądowe drogi wodne dzielą się na:  1)regionalne  2)międzynarodowe  Zharmonizowany system usług informacji rzecznej.  Minister właściwy do spraw transportu prowadzi zharmonizowany system usług informacji  rzecznej „RIS”. „RIS” ma na celu wsparcie transportu wodnego śródlądowego, w zakresie  bezpieczeństwa, wydajności zmniejszenia i jego oddziaływania na środowisko naturalne oraz  usprawnienie  współdziałania z innymi rodzajami transportu w szczególności przez  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz