Zdolność procesowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność procesowa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ZDOLNOŚĆ PROCESOWA:
Art. 65 kpc zdolność do podejmowania czynności procesowych
Jest kwalifikacją prawną, którą ustawa wiąże z określonymi podmiotami
Musi j a posiadać każdy podmiot postępowania, nie tylko strony w procesie, czy uczestnicy w postępowaniu nieprocesowym, ale również osoby działające w cudzym imieniu (przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy).
Zdolność procesowa maja wszystkie osoby fizyczne które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych - pełnoletniość.
Na zdolność procesową mają wpływ: - wiek
- ubezwłasnowolnienie
- w pewnych wypadkach zawarcie małżeństwa
- ustanowienie doradcy tymczasowego
Od pełnej zdolności do czynności prawnych KC odróżnia ograniczoną zdolność, posiadają małoletni którzy ukończyli 13 rok życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
W stosunkach pozasądowych osoby te działają samodzielnie, jedynie czynności o charakterze zobowiązującym i o charakterze rozporządzającym wymagają dla swej ważności zgody przedstawiciela ustawowego (ex post).
Obecnie osoba ograniczona w zdolność do czynności prawnych nie może działać w postępowaniu cywilnym w sposób samodzielny we wszystkich tych sprawach w których przepisy prawa materialnego do skutecznego podejmowania czynności prawnych wymagają zgody przedstawiciela ustawowego. Do dokonywania za taką osobę czynności procesowych w tych sprawach jest uprawniony wyłącznie przedstawiciel ustawowy. Z uwagi na treść art. 65 kpc problem wyrażania zgody przez przedstawiciela ustawowego w trybie art. 17 kc w ogóle nie powstaje.
Zdolność do czynności procesowych nie pokrywa się ze zdolnością do czynności prawnych , chociaż nie da się wyznaczyć wzajemnego ścisłego związku pomiędzy tymi instytucjami.
Art. 65 kpc posługuje się jedynym pojęciem zdolności procesowej. Nie dzieli jej odmiennie niż kc - dzieli zdolność do czynności prawnej na pełną i ograniczoną zdolność procesową.
KPC nie posługuje się taka terminologią
W rozumieniu art. 65 kpc zdolnością procesową jest zdolność do działania w procesie, w postępowaniu cywilnym ze wszystkimi skutkami jakie wynikają z prawa post. Cywilnego i prawa materialnego.
Tak określoną zdolność procesową powołany akt nakazuje ocenić wg kryterium pełnej zdolności do czynności prawnych. Dlatego pojęcie zdolności procesowej wiąże się wyłącznie z osobami mającymi pełną zdolność do czynności prawnych - uprawnionymi do samodzielnego działania w stosunkach pozasądowych.
Zakres tej samodzielności nie jest w prawie materialnym w sposób jednolity oznaczony. W określonych wypadkach prawo do samodzielnego działania przysługuje także osobom mającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych co nie pozostaje bez wpływu na kwestie zdolności procesowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz