Pełnomocnictwo procesowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pełnomocnictwo procesowe - omówienie - strona 1 Pełnomocnictwo procesowe - omówienie - strona 2 Pełnomocnictwo procesowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE Czynności dokonywane w imieniu, interesie i ze skutkiem dla osoby reprezentowanej, Zdolność postulacyjna to zdolność do osobistego podejmowania czynności procesowych, ale może również działać przez pełnomocnika. Ograniczenie zdolności postulacyjnej w związku z przymusem adwokacko- radcowskim, art. 87 kpc, Rodzaje art. 88 kpc PROCESOWE Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do podejmowania wszelkich czynności związanych z zabezpieczeniem, czyli wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji. Zakres pełnomocnictwa procesowego, art. 91:
umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawa czynności procesowych nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienia postępowania oraz udziału w postępowaniu wniesienie obu tych środków prawnych
obejmuje tez uprawnienie do wniesienia interwencji ubocznej przeciwko mocodawcy
nie obejmuje z samego prawa umocowania do wniesienia skargi kasacyjnej i udziału w postępowaniu kasacyjnej
Ustawodawca wprowadzając nowe regulacji dotyczące skargi kasacyjnej oraz o stwierdzenie niezgodności z prawem odpowiednio nie znowelizował art. 91 pkt 1 kpc. Wobec tego przyjąć należy ze to pełnomocnictwo procesowe nie obejmuje skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawe, a co za tym idzie w takim pełnomocnictwie możemy udzielić pełnomocnictwa szerszego i umocować pełnomocnika do wniesienia w razie czego skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczeni. A po drugie może udzielić nowego pełnomocnictwa po uprawomocnieniu się orzeczenia jeżeli zajdzie potrzeba wniesienia jednego z tych nadzwyczajnych środków zaskarżenia orzeczenia.
szczególne pełnomocnictwo procesowe
do poszczególnych spraw mocodawcy. Ustawodawca wymaga tego pełnomocnictwa np.: w sprawach małżeńskich,
w sprawach ze stosunkow pomiędzy rodzicami a dziećmi, z zakresu prawa pracy, do odbioru należności zasadzonych na rzecz pracownika
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych na rzecz ubezpieczonego
Przy czym to pełnomocnictwo w obu ostatnich wypadkach powinno być udzielone po powstaniu tytułu egzekucyjnego, wynika to z przepisu art. 465 par 2 kpc. do prowadzenia niektórych czynności procesowych Art. 426- do reprezentowania strony w sprawie małżeńskiej niemajątkowej konieczne jest pełnomocnictwo do prowadzenia danej sprawy pełnomocnictwo do niektórych tylko czynności procesowych jest również swojego rodzaju pełnomocnictwem procesowym w sprawach cywilnych. Pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniem rozpoznawczym istnieje taka wyraźnie zaznaczona linia demarkacyjna, a mianowicie jest ona określona na mocy art. 804 kpc. W świetle tego przepisu organ egzekucyjny nie może badać ani zasadności ani wymagalności obowiązku świadczenia, a więc jest taka wyraźnie określona linia rozgraniczająca postępowanie rozpoznawcze i postępowanie egzekucyjne. Ale jeśli w postępowaniu egzekucyjnym powstanie zatem spór o prawo co do zasadności, wymagalności świadczenia, to oczywiście organ egzekucyjny nie może rozstrzygać takiego sporu o prawa, następuje odesłanie na drogę procesu cywilnego- podmiot który poszukuje ochrony prawnej musi wytoczyć odpowiednie powództwo przeciwegzekucyjne.

(…)

… konkurencji pełnomocnikiem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może być pracownik tego urzędu. W postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki na mocy art 47951 pełnomocnikiem procesowym może być również pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. I analogiczne uregulowania przewidują te inne wymienione przez mnie przepisy kpc o postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich.
Natomiast wypadek z art art. 6915 dotyczy już postępowania nieprocesowego, związanych z rozstrzyganiem przez sąd sporów między dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego a radą pracowniczą tego przedsiębiorstwa, a także między organem tego przedsiębiorstwa a organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór nad przedsiębiorstwem. W takich sprawach pełnomocnikiem rady pracowniczej może być również każdy pracownik…
…. podstawowym powództwem przeciwegzekucyjnym jest takie powództwo opozycyjne, które stanowi środek obrony merytorycznej dłużnika w sytuacji objętej dyspozycją artykułu 804 kpc. Dłużnik w ramach tego powództwa żąda pozbawienia TW klauzuli wykonalności, kiedy przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności czy po powstaniu tytułu zobowiązanie wygasło lub nie może być wyegzekwowane obrona…
… podstawowy,ale nieregulujący w pełni kto może być pełnomocnikiem. Uzupełnieniem tego art. 87 co do podmiotów, które mogą być pełnomocnikiem, to są to art. 465§1, 4798, 47929, 47951, 47962, 47973, 6915 kpc. W ramach art. 87 możemy wyróżnić 4 grupy podmiotów, które mogą być pełnomocnikami:
adwokat lub radca prawny- uniwersalna kategoria, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz