Postępowanie administracyjne - pełnomocnicy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - pełnomocnicy - strona 1 Postępowanie administracyjne - pełnomocnicy - strona 2 Postępowanie administracyjne - pełnomocnicy - strona 3

Fragment notatki:

PEŁNOMOCNICY Strony/uczestnicy postępowania działają w postępowaniu osobiście albo przez przedstawicieli. Są dwa rodzaje przedstawicielstwa: 1) ustawowe (tutaj się nim nie zajmujemy) i 2) pełnomocnictwo (wynikające z woli reprezentowanego- tj. mocodawcy).
Ustanowienie pełnomocnika zależy od swobodnego wyboru. Art. 34 p.p.s.a: „Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników” (są od tego nieliczne wyjątki, gdy pełnomocnik jest konieczny) Zdolność do występowania w charakterze pełnomocnika mają: Adwokat/radca prawny (ci powinni być ustanowieni, są preferowani przez ustawę- to tzw. „względny przymus adwokacko-radcowski”) Inny skarżący/uczestnik postępowania Małżonek Rodzice Rodzeństwo Zstępni strony Osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (katalog z art. 35 § 1 ppsa) + dodatkowo z ustaw szczególnych np.: Rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej (ustawa z 2001 o rzecznikach patentowych) Doradca podatkowy w sprawach dot. kontroli sądowej decyzji administracyjnych- podatkowych i celnych- oraz w sprawach egzekucji administracyjnej obowiązków z tego zakresu (ustawa z 1996 o doradztwie podatkowym) + można też ustanowić pełnomocnikiem dla mocodawcy będącego: osobą prawną/ przedsiębiorcą (nawet bez osobowości)/państwową lub samorządową jednostką organizacyjną bez osobowości- pracownika takiego podmiotu lub odpowiedniego organu nadrzędnego. Tryb pełnomocnictwa: Udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić w jednym z dwóch trybów:
Przez oświadczenie mocodawcy (bezpośrednie. jeden wyjątek: art. 35 § 3 p.p.s.a: osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej świadczące pomoc prawną przedsiębiorcy/osobie prawnej/innej jednostce organizacyjnej mogą w imieniu tego podmiotu udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi czy radcy, jeśli wcześniej zostały do tego upoważnione.)
w ramach przyznanego przez sąd prawa pomocy (art. 244 § 2 p.p.s.a: postanowienie sądu jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa) Forma: Powinna być pisemna, ale może też być pełnomocnictwo ustne na posiedzeniu sądu udzielone przez stronę z wpisaniem do protokołu.
Jak jest pisemna- powinien być podpis mocodawcy lub osoby przez niego upoważnionej jeśli z jakiś powodów nie może podpisać. [ UWAGA: Wyjątkowo sąd może dopuścić osobę nie mogącą wylegitymować się pełnomocnictwem do dokonania na rzecz strony jakiejś konkretnej czynności procesowej „naglącej”. Dopuszczenie takie ma charakter tymczasowy i sąd wyznacza równocześnie termin dołączenia pełnomocnictwa do akt albo zatwierdzenia czynności przez stronę. W innych wypadkach nie można skutecznie dokonać czynności za stronę bez pełnomocnictwa]

(…)

… strony 2)utrata zdolności sądowej przez stronę.
Zdarzenia prawne nieprocesowe dot. pełnomocnika (tu są już trzy: 1)śmierć 2)utrata zdolności procesowej 3)utrata uprawnień- np. skreślenie z listy adwokatów)
Wypowiedzenia go: przez mocodawcę lub pełnomocnika w każdym czasie w drodze jednostronnej, przez oświadczenie woli z zachowaniem takiej samej formy jak samo pełnomocnictwo (pisemne, ustne do protokołu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz