Ograniczenia dowodowe i zdolność do czynności prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczenia dowodowe i zdolność do czynności prawnych - strona 1 Ograniczenia dowodowe i zdolność do czynności prawnych - strona 2 Ograniczenia dowodowe i zdolność do czynności prawnych - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
Ograniczenia dowodowe szczególny walor dowodowy - czynność prawna wyrażona w dokumencie została zawarta;
patrz art. 247 kpc - zakaz prowadzenia dowodu ze świadków lub przesłuchania stron przeciwko osnowie dokumentu - zakaz bezwzględny - gdy forma pisemna zastrzeżona ad solemnitatem, względny - gdy zastrzeżenie z łagodniejszym skutkiem i gdy sąd uzna to za konieczne; osnowa dokumentu - treść wyinterpretowaną na podstawie całej zawartości dokumentu (znaki językowe i paralingwistyczne);
na okoliczności spoza dokumentu możliwe jest przesłuchiwanie stron lub świadków, gdyż nie jest to dowód przeciwko osnowie dokumentu, np. gdy strony posłużyły się pewnym zwrotem o swoistym znaczeniu.
art. 247 kpc - zakaz dowodu ze świadków lub przesłuchania stron w celu uzupełnienia treści czynności prawnej, jeśli rygor formy zastrzeżony był ad solemnitatem. ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH zakres zdolności do czynności prawnej nie może być szerszy od zakresu zdolności prawnej (nie może być tak, że podmiot ma zakazane bycie podmiotem określonych praw, a jednocześnie zezwolono mu na nabywanie ich); brak zdolności do czynności prawnej nie pozbawia możliwości bezpośredniego nabywania praw lub obowiązków na podstawie innych niż czynność prawna zdarzeń (np. dziedziczenia), ale wtedy skutki te zależą od tego, czy podmiot działał z należytym rozeznaniem. zdolność do czynności prawnej nie ma charakteru prawa podmiotowego (uprawnienia), ponieważ nie stanowi elementu stosunku cywilnoprawnego. Nie można więc stosować do niej art. 5 kc o nadużyciu prawa podmiotowego. Jest ona składnikiem normy kompetencyjnej, która wyznacza przesłanki (podmiotowe) prawidłowego dokonania czynności prawnej. Osoby prawne ich zdolność do czynności prawnych zbieżna jest ze zdolnością prawną, a czynności tych dokonują poprzez swoje organy lub ustanowionego przez sąd kuratora. Osoby fizyczne ograniczana przez dojrzałość i stan umysłu człowieka. Polski system prawny wyróżnia trzy stany człowieka:
brak zdolności do czynności prawnych,
ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
pełną zdolność do czynności prawnych. Brak zdolności do czynności prawnych (art. 12 kc) Wiek Osoby, które nie ukończyły lat 13 → choć jest to wyznacznik arbitralny, został powszechnie przyjęty ze względu na ułatwienie i bezpieczeństwo obrotu - łagodzony przez § 2 art. 14. Ubezwłasnowolnienie całkowite Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie → decyduje o nim sąd w szczególnym postępowaniu. Ubezwłasnowolnienie całkowite możliwe jest tylko w przypadku osoby powyżej 13 roku życia. Przesłanki : choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania występujące w takim stopniu, że uniemożliwiają danej osobie kierowanie swoim postępowaniem (art. 13 § 1 kc).


(…)


człowiek powyżej 18 roku życia i małoletni przez zawarcie związku małżeńskiego (nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa - art. 10 kc)
dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia i zawarły małżeństwo bez przewidzianego w art. 10 KRO zezwolenia sądu opiekuńczego.
osoby te mają kompetencja do samodzielnego dokonywania wszelkich dopuszczalnych w świetle obowiązującego systemu prawnego czynności prawnych.

… bieżących sprawach życia codziennego (art. 20 kc) - bez względu na to, czy zostały one wykonane lub czy pociągają za sobą rażące pokrzywdzenie;
rozporządzenia zarobkiem - chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi (art. 21 kc);
wszelkie czynności prawne dot. przedmiotów, które przedstawiciel oddał takiej osobie do swobodnego użytku (nie licząc czynności, do których nie wystarcza zgoda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz