Zdolność pracownicza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność pracownicza - omówienie - strona 1 Zdolność pracownicza - omówienie - strona 2 Zdolność pracownicza - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zdolność pracownicza
Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, jako że uzyskanie pełnoletności ze względu na rozwój umysłowy i fizyczny pozwala na podjęcie normalnej pracy zawodowej.
Zgodnie z przepisami działu IX Kodeksu pracy pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat, odpowiadająca określonym warunkom przewidzianym przez ustawę. Ustawodawca określił jedynie dolną granicę wieku pracownika, nie podając górnej. Nie ma więc przeszkód, by status pracownika posiadała osoba osiemdziesięcioletnia, jeżeli jej stan zdrowia pozwala na świadczenie pracy określonego rodzaju.
W niektórych przepisach szczególnych osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie uprawnień emerytalnych stanowi jednak przyczynę rezygnacji z pracownika.
W stosunku do osób, które nie ukończyły 18 roku życia (młodociani), art. 190 i 191 k.p. przewidują dopuszczalność ich zatrudnienia, pod warunkiem, że: ukończyły 16 rok życia, ukończyły co najmniej gimnazjum, przedstawiły świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Przyjęty limit wiekowy 16 lat w stosunku do osób młodocianych obowiązuje od 1 września 2001 r, co jest związane z faktem dostosowywania regulacji kodeksowej do zmiany struktury szkół i modyfikacją kształcenia dzieci i młodzieży. W normalnym trybie edukacyjnym zgodnie z art. 15 § 2 ustawy o oświacie, obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum. Przyjęty obecnie przez Kodeks pracy wiek młodocianego jest zgodny z treścią art. 65 ust. 3 Konstytucji RP, zakazującym zatrudnienia na stałe dzieci do lat 16.
Ustawodawca dopuszcza możliwość zatrudnienia młodocianych zarówno tych, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe, jak i tych, którzy ich nie posiadają. W sytuacji, gdy młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego. W przypadku jednak, gdy je posiada, może być zatrudniony jedynie w oparciu o zwykłą umowę o pracę, gdyż zatrudnienie go w celu przygotowania zawodowego z racji posiadanych kwalifikacji uznać należy za bezprzedmiotowe. Od 1 stycznia 2002 r., dopuszczalne jest zatrudnienie osoby młodocianej przy pracach w innym celu niż przygotowanie zawodowe, a więc przy pracach lekkich, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego (art. 200¹ k.p.)
Wyjątkowa sytuację tej kwestii reguluje art. 191 § 5 k.p. (delegacja ustawowa).
Art. 22 § 2 k.p. określona jest pracownicza zdolność - co daje odpowiedź na pytanie kto może być pracownikiem. Aby jednak podmiot mógł skutecznie nawiązać stosunek pracy, musi złożyć oświadczenie woli. Ważność złożenia oświadczenia woli uzależniona jest od faktu, czy osoba je składająca posiada czy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

(…)

… stosunku pracy.
Szczególna rola przedstawiciela ustawowego polega tu na możliwości doprowadzenia do rozwiązania stosunku pracy, jeżeli pozostawanie w nim sprzeciwia się dobru tej osoby, jedynie za zezwoleniem sądu opiekuńczego. Nie ma natomiast wpływu na nawiązanie stosunku pracy. Zasadniczym problemem, jaki wiąże się z pracowniczą zdolnością do czynności prawnych jest określenie (wskazanie) skutków…
… - również osoby, która nie skończyła 18 lat. Pracownikiem młodocianym może być osoba w wieku od 16 do 18 lat pod warunkiem ukończenia gimnazjum oraz stwierdzenia świadectwem lekarskim, że dana praca nie zagraża jej zdrowiu. Praca dzieci Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia możliwe jest wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność: -kulturalną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz