Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych - strona 1 Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych - strona 2

Fragment notatki:

ZBIEG PRZESTĘPSTW SKARBOWYCH LUB WYKROCZEŃ SKARBOWYCH ORAZ ZBIEG PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO LUB PRZEPISÓW KKS I PRZEPISÓW KARNYCH INNYCH USTAW na gruncie prawa karnego skarbowego obowiązuje zasada, że ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe niezależnie od tego, treści ilu przepisom kks dane zachowanie odpowiada. POZORNY ZBIEG PRZEPISÓW K.K.S zachodzi gdy analizowany czyn naganny tylko z pozoru wyczerpuje znamiona więcej niż jednego przepisu tej ustawy, gdyż stosując reguły wyłączające wielość ocen redukuje początkowo rozważaną kwalifikację do tych przepisów, których wyeliminować się nie dało
Trzy reguły wyłączające wielość ocen prawo karnych: reguła specjalności - lex specialis derogat legi generali , często spotykany w obszarze prawa karnego, tam gdzie mamy typy przestępstw skarbowych i ich odmiany. Wiele zachowań nagannych są rozwarstwione na typ podstawowy przestępstwa, typ uprzywilejowany, kwalifikowany. Przepis szczególny który uszczegóławia opis ustawowy czynu wypiera przepis ogólny. reguła pochłaniania - lex consumens derogat legi consumptae , w KKS nie ma zastosowania.
reguła subsydiarności - lex primaria derogat legi subsidiariae, (przepis zasadniczy wypiera przepis pomocniczy). Sam ustawodawca mówi o tym, że dana regulacja ma charakter przepisu subsydiarnego. Czyli jest tak na „wszelki wypadek” w sytuacji gdyby sprawcy nie można byłoby zarzucić innego zachowania nagannego. Np. art. 84 - kto nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej dopuszcza, choćby nieumyślnie do popełnienia czynu zabronionego określonego w tym rozdziale, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Paragraf 2 zawiera expressis verbis zasadę subsydiarności - Przepisów paragrafu 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy wyczerpuje znamiona innego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego określonego w tym przepisie. - Jeżeli sprawca, który jest kierownikiem danej jednostki namawia np. głównego księgowego do robienia oszustw podatkowych to nie będzie odpowiadał za subsydiarne wykroczenie braku nadzoru nad pracownikami, w wyniku czego dochodzi do naruszeń prawa lecz będzie odpowiadał za nakłanianie do oszustwa podatkowego, bo to jest właśnie jego zasadnicze zachowanie naganne. IDEALNY ZBIEG PRZEPISÓW KARNYCH SKARBOWYCH I PRZEPISÓW KARNYCH POWSZECHNYCH
Pozwala na traktowanie tego samego czynu jak dwa przestępstwa lub dwa wykroczenia lub jak przestępstwo i wykroczenie, a niekiedy i więcej
art. 8 (wspólny dla przestępstw i wykroczeń) - sytuacja idealnego zbiegu jest taka, że czyn jest jeden ale podpada pod przepis KKS i pod przepis np. KK. Np. przekupny celnik weźmie łapówkę za zaniechanie kontroli na przejściu granicznym. Czyli z jednej strony pomaga w paserstwie celnym, co jest zabronione przez KKS, a wzięcie łapówki przez funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem z art. 228 KK. Zatem popełnia jeden czyn, który podpada pod dwie kwalifikacje prawne. Ustawodawca w takim przypadku nakazuje stosować każdy z tych przepisów. Oznacza to pociągnięcie do odpowiedzialności z KKS i KK. Zatem sprawca może być dwukrotnie pociągnięty do odpowiedzialności. Nie może jednak cierpieć dwa razy za jeden czyn. Więc art. 8 par. 2 wskazuje, że wykonaniu następuje tylko najsurowsza z kar - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz