Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw - strona 1 Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw - strona 2 Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw - strona 3

Fragment notatki:

ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY I ZBIEG PRZESTĘPSTW Czyn człowieka to ruch lub zespół ruchów albo powstrzymanie się od działania, posiadające określone znaczenie społeczne. Ramy czynu ograniczone są do pewnego zdarzenia, które rozgrywa się w warunkach zawartości czasowej i miejscowej. Jedność czynu - jeden czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. O zbiegu przestępstw mówimy wtedy, gdy ten sam sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstw. KK traktuje zbieg przestępstw jako tylko taką sytuację, w której sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstw w określonym czasie, tzn. przed wydaniem pierwszego z wyroków, nawet nieprawomocnego, za którekolwiek z tych przestępstw. W sytuacji zbiegu przestępstw możliwe są systemy wymierzania kary łącznej : 1. system kumulacji - zwykłe zsumowanie kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa 2. system absorpcji - najsurowsza kara pochłania pozostałe, 3. system asperacji - zaostrzenie najsurowszej z wymierzonych kar; 4. systemy mieszane - łączenie kar tego samego rodzaju ( w prawie polskim system wymiaru kary łącznej ) . Artykuł 86 KK przewiduje dwie górne i jedną dolną granicę kary łącznej. Przy ciągu przestępstw nie podzielnych wyrokiem może być orzekana kara łączna. Kryteria kary łącznej : - nie może być niższa od najsurowszej z kar ( minimum ) - nie może być wyższa od sumy kar wymierzonych ( I maksimum ) - nie może być wyższa niż 15 lat (15-lat granica rodzajowa kary pozbawienia wolności), 18 miesięcy dla kary ograniczenia wolności, 540 stawek dziennych dla kary grzywny ( II maksimum ). Od zasady, że łączeniu podlegają tylko kary tego samego rodzaju, przewidziano w art. 87 KK wyjątek polegający na tym, że można łączyć karę pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności, wg przelicznika 1 miesiąc ograniczenia wolności = 15 dni pozbawienia wolności, i wymierza łączną karę pozbawienia wolności wg ogólnych zasad. Zasady wymiaru kary łącznej stosuje się również w odniesieniu do środków karnych wymiernych w czasie tj. pkt 1 - 3 art. 39 KK. Gdy za jedno z przestępstw kara dożywotniego pozbawienia wolności, stosuje się zasadę absorpcji, tzn. ta kara jest karą łączną - art. 88 KK. Ta sama zasada gdy jedną z kar jest kara 25 lat pozbawienia wolności. W odniesieniu do grzywny orzekanej obok kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania art. 71 § 1 KK obowiązują inne granice maksymalne - art. 86 § 1 zd. 2 KK. Przy wymierzaniu łącznej kary grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, która nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio.

(…)

… przepisów ma miejsce jeśli sprawca narusza jednym czynem kilka przepisów i wywołuje wielość ocen prawnych.
Idealny zbieg przepisów - tyle przestępstw ile naruszonych norm prawnych. Jeden czyn może stanowić wielość przestępstw przez naruszenie kilku norm prawnych; jedno przestępstwo wg kodeksu karnego inne wg kodeksu wykroczeń lub kodeksu karnego skarbowego. W tym wypadku są prowadzone równocześnie…
… przepisów, czyn ten jest częścią przestępstwa - konsumpcja
Techniki rozwiązywania zbiegu przepisów:
- zbieg przepisów wyższego rzędu (eliminacyjny zbieg przepisów) wg kodeksu wykroczeń kwalifikacji prawnej czynu dokonuje się z najsurowszego przepisu, kara zasadnicza jest orzekana z tego przepisu, zaś kary dodatkowe mogą być stosowane ze wszystkich zbiegających się przepisów. W wyroku ujęty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz