zawieranie umow

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zawieranie umow - strona 1

Fragment notatki:

4- stronicowa notatka na temat zawierana umów. Zagadnienia, jakie są w niej poruszane to np: tryby zawierania umów, miejsce i czas zawarcia umowy, dodatkowe zastrzeżenia umowne.

UMOWA - jest czynnością prawną dwustronną i stanowią ją dwa zgodne i wzajemnie sobie co do treści odpowiadające oświadczenia woli dwu stron, mające na celu wywołanie skutków prawnych.
Kodeks cywilny stoi zasadniczo na stanowisku wolności umów (ZASADA SWOBODY UMÓW), stanowiąc: "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego".
Zawarcie umowy może być poprzedzone zawarciem tzw. umowy przedwstępnej.
Jest to umowa w której jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy.
Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin, w ciągu którego ma być ona zawarta.
Umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności żadnej szczególnej formy, nawet jeśli dla umowy przyrzeczonej przepisy przewidują formę szczególną (pisemną, aktu notarialnego).
Tryby zawierania umów
Zawieranie umów jest uregulowane przepisami części ogólnej kodeksu cywilnego (art. 66-72 k.c.).
Do zawarcia umowy dochodzi najczęściej w ten sposób, że jedna ze stron (OFERENT) występuje z ofertą, a druga strona (OBLAT) tę ofertę przyjmuje.
Istnieją jednak także inne drogi (tryby) prowadzące do zawarcia umowy, a mianowicie:
1) oprócz w/w, czyli w drodze złożenia i przyjęcia oferty, jest możliwość zawarcia umowy,
2) w drodze negocjacji,
w drodze aukcji albo przetargu.
OFERTA to oświadczanie woli (oferenta) skierowane do innej osoby fizycznej lub prawnej (oblata), które wyraża wolę zawarcia umowy i określa jej istotne postanowienia.
Oferta musi być stanowczą propozycją zawarcia umowy.
Oświadczenie może być skierowane do indywidualnej osoby lub do nieoznaczonego kręgu osób. Oferta adresowana do bliżej nie określonego kręgu odbiorców może być w każdej chwili cofnięta lub zmieniona.
JEŻELI OFERENT ZŁOŻYŁ OFERTĘ TO JEST NIĄ ZWIĄZANY.
Kodeks cywilny reguluje termin związania ofertą w następujący sposób:
Gdy oferta zawiera wyraźne określenie terminu, w ciągu którego oferent oczekuje odpowiedzi, jest on nią związany aż do upływu oznaczonego przez siebie terminu. Nadejście oświadczenia o przyjęciu oferty po tym terminie nie powoduje zawarcia umowy.
Jeżeli oferta nie zawiera określenia terminu, to należy odróżnić dwie sytuacje:
Oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą telefonu lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, jeżeli nie zostanie przyjęta niezwłocznie (oblat chcąc zawrzeć umowę musi przyjąć ofertę jeszcze w czasie trwania rozmowy).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz