Sposoby zawierania umów - negocjacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby zawierania umów - negocjacje - strona 1 Sposoby zawierania umów - negocjacje - strona 2 Sposoby zawierania umów - negocjacje - strona 3

Fragment notatki:


W razie śmierci oferenta oferta wygasa jedynie wtedy, gdy skutek taki zastrzegł oferent lub wykonanie umowy ściśle wiąże się z osobą oferenta.
Jeżeli oferta skierowana jest ad incertas personans, może być w każdej chwili cofnięta bądź zmieniona, chyba, że oferent wyznaczył termin związania (nie jest to skuteczne wobec osób, które już ofertę przyjęły lub elektronicznie zawiadomiły o otrzymaniu oferty.
Oferta odwołalna:
a) odnosi się do stosunków między przedsiębiorcami b) może być odwołana, jeśli: - umowa nie została jeszcze zawarta - oświadczenie o odwołaniu oferty zostało złożone oblatowi przed wysłaniem przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty - oferty tej nie można odwołać jeśli wynika to z jej treści lub wyznaczono w niej termin przyjęcia
4) Przyjęcie oferty
a) oświadczenie woli o przyjęciu oferty powinno być złożone oferentowi - wtedy następuje zawarcie umowy. Wyjątki: - wskazuje na to ustalony w danych stosunkach zwyczaj - wynika to z treści oferty - szczególnie, gdy składający ofertę żąda niezwłocznego wykonania umowy W tych sytuacjach umowa dochodzi do skutku, gdy oblat w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania. Działanie uznaje się za złożenie oświadczenia woli o przyjęciu oferty.
b) Gdy dla umowy została przewidziana forma szczególna, wtedy oferta i jej przyjęcie muszą zachować tę formę. Niezależnie od tego oferent może zastrzec, że przyjęcie oferty powinno nastąpić w określony sposób, a jeśli adresat nie przyjmie w ten sposób oferty w określonym terminie, przestaje ona wiązać oferenta.
c) Oferent nie może jednostronnie ustalić reguły znaczeniowej, wg której interpretować należy bierne zachowanie adresata oferty.
d) Bierne zachowanie adresata może wyrażać oświadczenie woli o przyjęciu oferty, jeżeli kontekst sytuacyjny interpretowany w świetle ustalonych zwyczajów oraz zasad współżycia społecznego na to wskazuje.
e) Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.
f) Oświadczenie woli z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści: - poczytuje się to za nową ofertę (oblat staje się oferentem, a oferent oblatem) - w stosunkach między przedsiębiorcami - jeśli zastrzeżenia nie zmieniają istotnie treści oferty, to umowę uważa się za zawartą z uwzględnieniem zastrzeżeń (chyba, że w treści umowy ustalono inaczej, jeśli oferent sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy i jeżeli oblat uzależnił przyjęcie oferty od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy i niezwłocznie jej nie otrzymał)
5) Miejsce i czas zawarcia umowy
a) Czas: - strony same ustalają czas zawarcia umowy

(…)

… taki może wywołać tylko umowa przedwstępna wyrażająca stanowcze zobowiązanie stron w tym względzie i odpowiadająca określonym w ustawie przesłankom
f) mogą być uznane za umowy określające postępowanie stron w toku negocjacji
g) strona może zawsze przerwać negocjacje, ale jeśli czyni to bezzasadnie to ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
5) Zaproszenie do zawarcia umowy
- ogłoszenie, reklamy, cenniki…
… - udostępnienie przez jedną stronę informacji z zastrzeżeniem poufności drugiej stronie zobowiązuje tę stronę do nieujawniania i niewykorzystywania ich
3) Zawarcie umowy
a) uzgodnienie wszystkich postanowień umowy, które były przedmiotem negocjacji, stanowi podstawę do uznania, że umowa została zawarta
b) strony mogą uznać, że umowa została zawarta już po uzgodnieniu elementów koniecznych umowy
c) w trakcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz