Zatrudnienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatrudnienie - strona 1 Zatrudnienie - strona 2 Zatrudnienie - strona 3

Fragment notatki:

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE POWOŁANIA
Powołanie - akt mocą, którego powierza się danej osobie stanowisko kierownicze lub inne samodzielne oraz nawiązuje się z nią stosunek pracy.
Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Może być też przeprowadzone konkursem.
Termin i forma nawiązania stosunku pracy - Art. 682
§ 1. Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie został określony - w dniu doręczenia powołania, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 2. Powołanie powinno być dokonane na piśmie.
Odwołanie ze stanowiska - art.70, w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie, przez organ, który go powołał. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie. Jest ono równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53.
STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE WYBORU
Wybór pracownika - Art. 73. § 1. Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika.
§ 2. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu.
Urlop bezpłatny - art.74.
Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba, że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.
Odprawa, - art. 75.
Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE MIANOWANIA
Mianowanie - powierzenie obywatelowi w drodze aktu administracyjnego stanowiska związanego z wykonywaniem funkcji z zakresu administracji - jest to stosunek służbowy i jednocześnie stosunek pracy.
Art. 76 - Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ.
Art.77§ 1.- Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.
§ 2. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

(…)

… ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
Prawo do przerwy -, art.134 -Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.
- art. 141 - Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy, niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną…
… nadliczbowych.
Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
- Bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy także:
Pracownic w ciąży (art. 178 par. 1),
Pracownika młodocianego (art. 203 par. 1),
Pracowników…
… - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym…
…, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.
Praca w niedziele i święta
Dni wolne od pracy -  Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00…
… nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.
§ 2. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY
Umowa o pracę wygasa w przypadku: (art. 63- 66):
śmierci pracownika,
śmierci pracodawcy,
tymczasowego aresztowania - po 3 miesiącach…
… rozliczeniowym (np. 40 godzin razy 4 tygodnie, co daje 160 godzin),
Następnie dodać do otrzymanego wyniku iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku (np. 160 godzin dodać 24 godziny /8 razy trzy dni/, co daje 184 godziny),
Z kolei od otrzymanego wyniku należy odjąć po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela (np. 184…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz