Zastaw rejestrowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastaw rejestrowy - strona 1 Zastaw rejestrowy - strona 2 Zastaw rejestrowy - strona 3

Fragment notatki:

ZASTAW REJESTROWY
Pojęcie i funkcje zastawu rejestrowego
I. Rejestrowy zastaw skarbowy.
rejestrowy zastaw skarbowy - konstytutywny wpis do prowadzonego przez urzędy skarbowe rejestru zastawów, a podstawą wpisu jest decyzja dot. podatku, czasem deklaracja podatkowa;
służy zabezpieczeniu wierzytelności SP i samorządu terytorialnego;
podlegają niewyłaczone spod egzekucji rzeczy ruchome i prawa zbywalne, których wartość w dniu ustanowienia wynosi min. 10000 zł.;
tryb przepisów o egzekucji w administracji;
pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi i innymi zwykłymi zastawami
II. Miejsce zastawu w systemie ograniczonych praw rzeczowych.
zastaw rejestrowy to odmiana zastawu zwykłego - bo tak zdecydował o tym ustawodawca;
stosuje się wprost przepisy o zastawie w sprawach nieuregulowanych;
III. Definicja.
brak osobnej definicji, więc stosuje się definicję zastawu;
IV. Różnice w stosunku do zwykłego zastawu.
dot. kwestii takich jak: ustanowienie zastawu i władanie rzeczą będącą jego przedmiotem oraz sposób zaspokojenia się zastaw­nika, inne to:
wyłom w zasadzie akcesoryjności - wierzytelność przyszła, warunkowa, ale również możliwość utrzymania w mocy zastawu, nawet po wygaśnięciu wierzytelności → sposób na zachowanie miejsca;
węższy zakres przywilejów egzekucyjnych - tak do zastawu zwykłego, jak i zastawu skarbowego (zasada pierwszeństwa wpisu);
wprowadza możliwość umownego ograniczenia prawa do rozporządzenia, a w razie odmiennego zachowania rozporządzenie to jest nieważne, chyba że osoba trzecia nie wiedziała i mimo dołożenia należytej staranności nie mogła się dowiedzieć o takim zastrzeżeniu;
zastrzeżenie to podlega wpisowi do rejestru zastawów;
Ustanowienie zastawu rejestrowego
konieczna umowa na piśmie + konstytutywny wpis do rejestru zastawów;
w przypadku zastawu zabezpieczającego wierzytelności z obligacji - zamiast umowy oświadczenie woli zastawcy;
przesłankę wydania rzeczy zastępuje wpis do rejestru, choć taki warunek może być w umowie określony;
do ochrony zastawnika w dobrej wierze w przypadku dokonania zastawu przez osobę nieuprawnioną stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie nabywcy rzeczy ruchomej w dobrej wierze (art. 169 kc), a wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów jest równoznaczny z wydaniem rzeczy;
Przedmiot zastawu rejestrowego
ruchomości i prawa zbywalne (ale nie te, które podlegają pod hipotekę); mogą to być w szczególności:
rzeczy oznaczone co do tożsamości;
rzeczy oznaczone co do gatunku (w umowie ilość i sposób wyodrębnienia);


(…)

… rejestru;
odpisy z rejestru zastawów, stanowiące dowód wpisu, a także zaświadczenia o braku wpisu zastawcy lub przedmiotu zastawu wydawane są na wniosek każdego, kto tego zażąda (= dokumenty urzędowe w rozumieniu art. 244 kpc);
postępowanie rejestrowe  na podstawie kpc i ust. o zast. rej. → postępowanie nieprocesowe na wniosek na posiedzeniu niejawnym (ale sąd może zarządzić rozprawę) → orzeczenie w formie postanowienia → postanowienie niezgodne z wnioskiem sąd uzasadnia z urzędu, gdy wydane na posiedzeniu niejawnym, w pozostałych sytuacjach, gdy zostanie wniesiony środek odwoławczy (apelacja od postanowienia w przedmiocie wpisu, inne postanowienia - zażalenie);
czynności może dokonywać referendarz sądowy → skarga do sądu rejonowego, który działa jak I instancja, ale orzeczenie referendarza…
…;
inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP,
posiadacze obligacji wyemitowanych na podstawie ustawy o obligacjach oraz innych papierów dłużnych wyemitowanych na podstawie odpowiednich aktów prawnych obowiązujących w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2 grupy: podmioty związane z działalnością gospodarczą i podmioty prawa publicznego;
II. Cechy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz