Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej- opracowanie - strona 1 Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zasady wyrównania i numerycznego opracowania poziomej osnowy szczegółowej
Zadanie takie wykonujemy w programie geonet. Po wczytaniu obserwacji przeprowadzamy
Program wstępnej kontroli sieci poziomej następnie Obliczenie współrzędnych
przybliżonych i Wyrównanie ścisłe sieci poziomej - metoda najmniejszych kwadratów
Wg wytycznych technicznych G 1.5 przeprowadzamy kameralne opracowanie wyników
pomiarów przed wyrównaniem. Ma to na celu sprawdzenie ich prawidłowości oraz
zgodności z założeniami technicznymi i przygotowanie materiałów do przeprowadzenia
wyrównania sieci.
Zakres wstępnych prac kameralnych obejmuje:
1. Obliczenie kontrolne wyników obserwacji w dziennikach pomiarowych:
2. Obliczenie mimośrodów wyznaczonych metoda pośrednią
3. Obliczenie wysokości stanowiska instrumentu i punktów celowania określonych metodą
trygonometryczną
4. Obliczenie poprawek do obserwacji kierunków i długości boków ze względu na
mimośrody.
5.Zestawienie wyników pomiaru siatek przeniesienia współrzędnych i nawiązań punktów
bliskich oraz wykonanie obliczeń kontrolnych
6. Opracowanie szkicu odchyłek zamknięcia figur i obliczenia błędów średnich obserwacji:
- sieci poziomej
7.Opracowanie opisu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu prac
pomiarowych i uzasadnieniem ewentualnych odstępstw od zatwierdzonego projektu.
8. Wykonanie innych niewyszczególnionych prac kameralnych, niezbędnych do
prawidłowego wyrównania.
Wstępne obliczenia kameralne powinny być wykonane dwukrotnie i niezależnie. Zgodność
uzyskanych wyników powinna być potwierdzona podpisami osób wykonujących obliczenia.
Wyrównanie powinno być poprzedzone obliczeniem współrzędnych przybliżonych punktów
sieci wyrównywanej (z dwóch niezależnych wyznaczeń, przy czym różnice nie powinny
przekraczać 0,2 m).
Wyrównanie:
Typowa postać danych wejściowych jest następująca:
- wykaz numerów punktów,
- wykaz współrzędnych przybliżonych,
- dane do oceny dokładności sieci.
Etapy wyrównania
Siec pozioma II klasy wyrównuje się na płaszczyźnie odwzorowania państwowego układu
współrzędnych "1965", metoda spostrzeżeń pośredniczących, realizując warunek [pvv] = min
przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania, tj. punktów osnowy podstawowej I klasy.
1.Do wyrównania sieci II klasy przyjmuje się łącznie wyniki pomiarów polowych (kąty,
kierunki, długości) nowych oraz adaptowanych z sieci dawnych.
2.Przy wyrównaniu zbioru obserwacji należy stosować odpowiadające im wagi, które ustala
się, jako wielkości odwrotnie proporcjonalne do kwadratów średnich błędów tych
obserwacji.
3. Wartości błędów średnich nowych pomiarów polowych należy obliczać:
1) kat i kierunek według wzorów, jeżeli liczba zamkniętych figur jest większa od 20.
Gdy liczba figur jest mniejsza od 20, błąd kata i kierunku należy przyjmować według
instrukcji G -1,
2) długości boków według wzorów. Błędy średnie obserwacji adaptowanych ustala się w
wyniku analizy przeprowadzonej w fazie projektowania sieci.
4. Wyrównanie współrzędnych punktów sieci wykonywane jest według programów
zawartych w systemie zarządzania obowiązującego w Centralnym Banku Osnów Poziomych
(CBOP).
5. Do wyrównania i analizy sieci są opracowane odpowiednie pakiety programów, należące
do systemu zarządzania baza danych Centralnego Banku Osnów Poziomych.
6. Do analizy poprawek po wyrównaniu zaleca się obliczenie błędów średnich poprawek
7. Obserwacje, dla których powinny być szczegółowo sprawdzone. Błędne obserwacje
należy skorygować lub w uzasadnionych przypadkach usunąć i siec wyrównać ponownie.
Ostatecznym wynikiem wyrównania sieci są:
- wyrównane współrzędne punktów,
- błędy średnie współrzędnych wyrównanych (mx, my) i błędy średnie położenia punktów
- wyrównane wartości obserwacji oraz ich poprawki,
W celu usunięcia rozbieżności w wartościach współrzędnych, jakie mogą wystąpić na
skrajach sąsiadujących ze sobą wyrównanych sieci II klasy, należy wyrównanie sieci ze sobą
łączyć poprzez wyrównanie zbioru sieci, polegające na iteracyjnym obliczeniu
jednoznacznych współrzędnych pod warunkiem minimalnej deformacji sieci.
9. W procesie komputerowego przetwarzania danych, baza danych Centralnego Banku
Osnów Poziomych jest automatycznie uzupełniana danymi uzyskanymi z wyrównania sieci i
obliczeń.
Wyrównanie wciec pojedynczych punktów i grup punktów, wyznaczających punkty osnowy
III klasy, powinno być wykonane metoda pośrednicząca z realizacja warunku [pvv] = min. w
nawiązaniu do punktów I i II klasy traktowanych, jako bezbłędne oraz w uzasadnionych
przypadkach do punktów III klasy.
1. Przy jednoczesnym wyrównaniu zbiorów obserwacji niejednakowo dokładnych należy
stosować odpowiadające im wagi, które ustala się, jako wielkości odwrotnie proporcjonalne
do kwadratów średnich błędów tych obserwacji.
2. Uzyskane z wyrównania poprawki należy ocenić stosując kryterium i wzory. Przy
wyrównaniu wciec punktów III klasy należy obliczać charakterystykę dokładności w postaci:
a) błędu średniego pojedynczego spostrzeżenia wyrażonego w jednostkach niemianowanych
b) błędów średnich położenia punktów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz