Zasady racjonalnej gospodarki remontowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady racjonalnej gospodarki remontowej - strona 1 Zasady racjonalnej gospodarki remontowej - strona 2 Zasady racjonalnej gospodarki remontowej - strona 3

Fragment notatki:


  1  ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI REMONTOWEJ  7.1. Pojęcie gospodarki konserwacyjno-remontowej  Właściwa gospodarka konserwacyjno-remontowa przyczynia się do pełniejszego wykorzystania  mocy  produkcyjnych  oraz decyduje o maksymalnym wykorzystaniu czasu pracy maszyn i urzą- dzeń przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznie uzasadnionego okresu uŜytkowania środków  trwałych,  właściwej  jakości  produkcji  i  obniŜenia  kosztów  własnych.  Racjonalna  gospodarka  remontowa  decyduje  równieŜ  w  znacznej  mierze  o  wielkości  nakładów  inwestycyjnych  na  roz- budowę przemysłu przez przedłuŜanie Ŝywotności maszyn, ich modernizację i zwiększanie wy- dajności.  Wszystkie działania związane z konserwacją i remontem maszyn zaliczamy do czynności  obsługowych w procesie ich eksploatacj i. Główne czynności konserwacyjno-remontowe spro- wadzają się do:  a)- konserwacji, polegającej na bieŜącej obsłudze zmianowej, wykonywanej przez operatora,  b)- obsługi międzyremontowej, będącej domeną działania słuŜb utrzymania ruchu,  c)- okresowych przeglądów technicznych,  d)- remontu bieŜącego,  e)- remontu średniego,  f)- naprawy głównej czyli remontu kapitalnego.  Ad. b) Obsługa międzyremontowa polega na doraźnym usuwaniu nieprawidłowości w działaniu  maszyn, niesprawności w układach sterowania i wykonywaniu drobnych napraw.   Ad. c) Przeglądy techniczne mają na celu określenie zakresu najbliŜszego remontu i ewentualne  podjęcie  decyzji  o  konieczności  jego  natychmiastowego  przeprowadzenia.  Przeglądy  nie  po- winny eliminować maszyny z uŜytkowania dłuŜej niŜ na jedną zmianę, i o ile to moŜliwe, prze- prowadza się je na trzeciej zmianie.  Ad. d) Remont bieŜący polega na wymianie szybko zuŜywających się części (pasków klinowych,  wymianie uszczelnień, naprawie instalacji elektrycznej itp.). Remont bieŜący nie wymaga zwy- kle powaŜniejszego demontaŜu maszyny i przeprowadzany jest na miejscu jej pracy.   Ad. e) Remont średni teŜ prowadzi się zwykle na miejscu pracy maszyny, choć ma on juŜ znacz- nie szerszy zakres. Jego koszt moŜe sięgać do 30% wartości remontowanego obiektu. W przy- padku obrabiarek w zakres remontu średniego wchodzić będzie między innymi regeneracja sto- łów roboczych, par prowadnicowych, wymiana zuŜytych łoŜysk, wpustów, okładzin hamulców,  sprzęgieł, regulacja luzów, przesmarowanie bezobsługowo smarowanych węzłów tarcia.  Ad. f) Naprawa główna, czyli remont kapitalny maszyn stacjonarnych wiąŜe się zwykle ze zdję- ciem  maszyny  z  fundamentów  i  całkowitym  jej  demontaŜem.  W  przypadku  obrabiarek  jego 

(…)

… planowo-zapobiegawczych (PZR)
System PZR został wprowadzony w polskim przemyśle maszynowym, w tym takŜe w branŜy
obrabiarkowej w 1967 roku. Opiera się on na czterech głównych zasadach:
a) przestrzeganie norm prawidłowego uŜytkowania maszyn i wykonanie w czasie uŜytkowania
niezbędnych czynności konserwacyjnych,
b) wykonanie remontów po określonej z góry liczbie godzin pracy i w kolejności wynikającej…
… będą dwa podstawowe jej ce-
le:
prewencja czyli zapobieganie oraz regeneracja czyli odnowa
W praktyce przemysłowej istnieje wiele takich systemów, których charakter uzaleŜniony jest od
parku maszynowego i rodzaju działalności produkcyjno-organizacyjnej.
7.3. System remontów planowo-zapobiegawczych (PZR)
System PZR został wprowadzony w polskim przemyśle maszynowym, w tym takŜe w branŜy
obrabiarkowej w 1967…
… odmienna od nominalnej trwałości tn i jest określana z zaleŜności:
i=5
TCR = ∏ Li · tn , którą moŜna teŜ przedstawić jako:
i=1
TCR = L· Ln· Lm· Lp· Lz· tn
L - współczynnik zaleŜny od rodzaju obrabianego materiału (st. -1, Ŝel. i staliwo -0,8, ceramika 0,6),
Ln - w. z. od rodzaju produkcji (jednostkowa - 0,8; średnioseryjna - 0,6; wielkoseryjna 1,0),
Lm - w. z. od wieku maszyny (1 - przed pierwszym…
…, pracujących w danym zakładzie. Remonty wykonuje się w technologii produkcji jednostkowej, a w mniejszych zakładach
nawet systemem rzemieślniczym. Efektywność i koszty remontów kapitalnych przy takich uwarunkowaniach w danym zakładzie zaleŜą w duŜym stopniu od typizacji maszyn. Wskazane jest
aby maszyny określonego przeznaczenia były jednego pochodzenia, co wyraŜa się współczynnikiem typizacji:
liczba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz