Podstawy eksploatacji i remontów maszyn - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy eksploatacji i remontów maszyn - egzamin - strona 1 Podstawy eksploatacji i remontów maszyn - egzamin - strona 2 Podstawy eksploatacji i remontów maszyn - egzamin - strona 3

Fragment notatki:


Pytania egzaminacyjne z przedmiotu: „Podstawy eksploatacji i remontów maszyn”  I. Metody i modele optymalizacji zapasów  1.  Na  jakich  załoŜeniach  bazują  statystyczne,  techniczne  i  statystyczno-ekonomiczne  metody  planowania zapasów?  2.  Jakie  załoŜenia  przyjmuje  się  w  metodzie  planowania  zapasów  Wilsona?  Od  czego  zaleŜy  wielkość optymalnej partii dostawy?  3.  Na wykresie „liczba części - czas” przedstawić ideę metody „dwóch pojemników”. Od czego  zaleŜy zapas minimalny w tej metodzie?  4.  Na wykresie „liczba części - czas” przedstawić ideę metody „stałej długości cyklu zamawia- nia”. Od czego zaleŜy zapas maksymalny w tej metodzie?  5.  Do jakiej grupy metod zalicza się i na czym polega metoda ABC planowania zapasów?  6.  ZałoŜenia i korzyści stosowania metody JIT (dokładnie na czas).  II. Zasady racjonalnej gospodarki remontowej  7.  Wyjaśnić  na  czym  polega  a)  przegląd  techniczny,  b)  remont  bieŜący,  c)  remont  średni,  d)  remont kapitalny.  8.  Remonty  planowo-zapobiegawcze.  Główne  zasady  i  sekwencja  czynności  konserwacyjno- remontowych dla cyklu remontowego obrabiarek.  9.  Na czy polega system remontów inspekcyjno-zapobiegawczych? Zalety i wady.  10.  System remontów poprzeglądowych. Procedura postępowania.  11.  Na  jakich  załoŜeniach  opiera  się  system  remontów  modułowych,  na  czym  polega  jego  sto- sowanie?  12.  Gdzie wykonuje się remonty kapitalne (pod względem organizacyjnym)? Czy róŜnią się tak  przeprowadzone remonty?  13.  Ekonomiczna  opłacalność  remontu  kapitalnego  według  granicznej  wielkości  maszyn  nieza- mortyzowanych.  14.  Jakie  dodatkowe  kryteria  naleŜy  uwzględnić  przy  obliczaniu  opłacalności  remontu  kapital- nego?  15.  Na  czym  polega,  opracowana  w  Anglii,  uproszczona  metoda  oceny  opłacalności  remontu  kapitalnego?  III. Regeneracja części maszyn  16.  Na czym polega regeneracja przez zamianę par kojarzonych? Kiedy znajduje zastosowanie?  17.  Na  czym  polega  regeneracja  poprzez  stosowanie  wymiarów  remontowych?  Które  części  wymienia się, które i jak regeneruje się?  18.  Jak  przeprowadza  się  regenerację  z  zastosowaniem  elementów  dodatkowych  w  przypadku  zuŜycia ściernego, pęknięć i odłamań?  19.  Regeneracja przez obróbkę plastyczną - na czym polega, metody regeneracji, przykłady.  20.  Jakie są cechy i zalety regeneracji przez klejenie, kitowanie i galwanizowanie. 

(…)

… smarowanego smarem plastycznym. Jak powinna ona przebiegać?
50. Istota i wady smarowania mgłą olejową.
51. Omówić zasadę smarowania powietrzno-olejowego.
52. Porównać właściwości technik smarowania powietrzno-olejowego i mgłą olejową.
53. Wymienić dziedziny stosowania smarowania powietrzno-olejowego.
54. Omówić rozbudowane układy smarowania powietrzno-olejowego.
55. Jak opory ruchu i temperatura pracy…
….
51. Omówić zasadę smarowania powietrzno-olejowego.
52. Porównać właściwości technik smarowania powietrzno-olejowego i mgłą olejową.
53. Wymienić dziedziny stosowania smarowania powietrzno-olejowego.
54. Omówić rozbudowane układy smarowania powietrzno-olejowego.
55. Jak opory ruchu i temperatura pracy łoŜyska zaleŜą od ilości dostarczanego oleju?
56. Grubość filmu smarowego a straty energii…
…. Co to jest biodegradowalność oleju i jak się ją oznacza?
42. Jakie są klasy toksyczności środków smarowych? Jak wyznacza się liczbę i klasę toksyczności?
43. Dlaczego środki smarowe są rakotwórcze i mutagenne? Jakie przeprowadza się testy rako-
twórczości i mutagenności?
44. Dlaczego w smarowaniu nabiera znaczenia stosowanie olejów roślinnych i syntetycznych
(estrowych)?
45. Co to jest smar plastyczny i dlaczego zaznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz