Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn - strona 1 Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn - strona 2 Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn - strona 3

Fragment notatki:


  1  EKOLOGICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI MASZYN  10.1.  Problematyka ekologiczna we wzajemnych relacjach społeczeństwo-przemysł-człowiek  Od wybuchu pierwszych bomb atomowych (sierpień 1945), który uświadomił ludzkości ich  niszczycielską  moc  i  rozmiary  skaŜenia  promieniotwórczego, niepostrzeŜenie znaleźliśmy się  w  innej  pułapce,  którą  jest  zatrucie  środowiska,  wynikające  z  eskalacji  przemysłowej  działalności  człowieka, prowadzącego często bezpardonową i rabunkową gospodarkę zasobami naturalnymi i  mało oglądającego się na ekologiczne skutki swojej działalności.  Realność  i  namacalność  tych  negatywnych  skutków  odczuwa  i  doznaje  kaŜdy  z  nas,  który  choć trochę jest wraŜliwy na przyrodę  i potrafi odnaleźć oraz właściwie zinterpretować związki  przyczynowe, jakie doprowadziły do tego niepokojącego stanu rzeczy. W tej krytycznej juŜ sytu- acji  nadzieją  na  zahamowanie  dal- szego  procesu  zanieczyszczania  śro- dowiska  jest  wzrost  ekologicznej  ś wiadomości  społeczeństw.  Znajduje  się  coraz  więcej  ludzi,  którzy  czują  się  odpowiedzialnymi  za  podejmo- wanie  kroków  zmierzających  do  ochrony  środowiska.  WaŜną  rolę  do  spełnienia  ma  równieŜ  ustawodawca  kreujący  podstawy  prawne  i  określa- jący  normy  dopuszczalnego  zanie- czyszczania  powietrza,  wody  czy  gleby i kary za ich przekraczanie. To  wzajemne  uzaleŜnienie  i  oddziały- wanie  społeczeństwa,  przemysłu  i  rządu, w działalności na rzecz ochro- ny  środowiska,  pokazane  jest  sche- matycznie na rys. 10.1 .  10.2. Rola inŜynierów-mechaników w kwestiach odpowiedzialności za środowisko  Sukces ma wielu ojców - poraŜka bywa najczęściej sierotą. Ta znana prawda Ŝyciowa odnosi  się równieŜ do spraw związanych z zanieczyszczaniem środowiska. JakŜe często moŜna spotkać  się  z  przekonaniem,  Ŝe  za  skaŜenie  środowiska  odpowiedzialnymi  są  energetycy  (bo  spalają  za  duŜo  węgla),  rolnicy  (bo  zuŜywają  zbyt  duŜo  nawozów  sztucznych  i  środków  ochrony  roślin),  wielka chemia, transport samochodowy itp. InŜynier mechanik występujący w roli konstruktora,  technologa  czy  uŜytkownika  maszyn  uwaŜa  się  często  niewinnym  skaŜenia  środowiska.  Często  nie dostrzega on równieŜ moŜliwości aktywnego włączenia się w łańcuch ludzi dobrej woli, sta- wiających sobie za cel przeciwdziałanie dalszemu procesowi degradacji środowiska.  MoŜna łatwo wykazać jak błędne to jest mniemanie i to zarówno w odniesieniu do mechani- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz