Zasady prawa administracyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 7056
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa administracyjnego - strona 1 Zasady prawa administracyjnego - strona 2 Zasady prawa administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:Zasady prawa administracyjnego
Prawo administracyjne stanowi podstawę prawną funkcjonowania administracji. Prawo to ustala treść zachowań swoich adresatów. Stosowanie prawa administracyjnego i kontrola jego przestrzegania mają charakter niesporny.
O prawie administracyjnym możemy powiedzieć że jest to prawo publiczne, co oznacza inne usytuowanie dwóch podmiotów stosunku administracyjno-prawnego więc ich nierówno- rzędność. Jest prawem bezwzględnie obowiązującym i zawierającym w sobie element władztwa.
Zasady ogólne prawa administracyjnego to:
-reguły, dyrektywy o charakterze ogólnym, mające podstawowe znaczenie dla całości prawa administracyjnego;
-„wyjęte przed nawias” klauzule generalne, odnoszące się do całej gałęzi prawa administracyjnego;
-zasady nadrzędne, wydobyte z zespołu norm prawa administracyjnego;
-uogólnienia norm prawnych...

O zasadzie równości wobec prawa mówi artykuł 32 ust. 1  Konstytucji. Stanowi on,, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne (zasada równości wobec prawa).  Zasada ta w prawie administracyjnym oznacza przede wszystkim to, że organy administracji publicznej stanowiąc prawo, a zwłaszcza je stosując, powinny dbać o jednakowe traktowanie  adresatów swoich działań, jeżeli pozostają oni w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej.  Równość wobec prawa nie oznacza, że poszczególne podmioty mają takie same uprawnienia lub obowiązki. Chodzi natomiast o to, aby jakiekolwiek zróżnicowanie tych praw miało zawsze swoją podstawę ustawową i żeby było należycie uzasadnione...

Zasady prawa administracyjnego
Prawo administracyjne stanowi podstawę prawną funkcjonowania administracji. Prawo to ustala treść zachowań swoich adresatów. Stosowanie prawa administracyjnego i kontrola jego przestrzegania mają charakter niesporny.
O prawie administracyjnym możemy powiedzieć że jest to prawo publiczne, co oznacza inne usytuowanie dwóch podmiotów stosunku administracyjno-prawnego więc ich nierówno- rzędność. Jest prawem bezwzględnie obowiązującym i zawierającym w sobie element władztwa.
Zasady ogólne prawa administracyjnego to:
-reguły, dyrektywy o charakterze ogólnym, mające podstawowe znaczenie dla całości prawa administracyjnego;
-„wyjęte przed nawias” klauzule generalne, odnoszące się do całej gałęzi prawa administracyjnego;
-zasady nadrzędne, wydobyte z zespołu norm prawa administracyjnego;
-uogólnienia norm prawnych.
Zasady wywodzące się z zasady demokratycznego państwa prawa
Zasada praworządności (legalności)
Zasada równości wobec prawa
Zasada lex retro non agit (prawo nie działa wstecz)
Zasada ochrony praw słusznie nabytych
Zasada prawa do sądu
Zasada subsydiarności
Zasada proporcjonalności
Zasada zrównoważonego rozwoju
Zasada praworządności wymaga aby organy prowadzące postępowanie działały na podstawie przepisów prawa, zarówno materialnego jak i proceduralnego prawa administracyjnego, wyjątkowo też przepisy innych gałęzi prawa materialnego, jeżeli stanowią podstawę prawną decyzji.
Art. 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Art. 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
O zasadzie równości wobec prawa mówi artykuł 32 ust. 1 

(…)

… jednostki przez bezstronny i niezależny sąd ustanowiony przez ustawę.
Oznacza to, że jednostka mocą swej woli odpowiednio uzewnętrznionej (wytoczenie powództwa ,wniesienie środka zaskarżenia) może zobowiązać właściwe organy państwowe (sądy) do podjęcia przewidzianych w ustawie, działań potrzebnych do rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia.
Zasada subsydiarności (pomocniczości)
Zasada ta sprowadza…
… obiektywnej
Istotą tej zasady jest to, że obowiązkiem organu jest dążenie do wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Organ nie może przerzucić w całości ciężaru dowodu na stronę. Sam ma podejmować inicjatywę w tym zakresie.
Zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu strony
Organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (tj. tylko taki, który znajduje oparcie w normie prawnej ustanowionej dla jego ochrony). Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej
Organy prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.). Zasada pogłębiania świadomości i kultury prawnej obywateli
Organy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz