Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Dr Ewa Kruk

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 8043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Dr Ewa Kruk  - strona 1 Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Dr Ewa Kruk  - strona 2 Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Dr Ewa Kruk  - strona 3

Fragment notatki:Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Dr Ewa Kruk Literatura : Kmicik, Skrętowicz „Proces karny część ogólna `'
Profesor Waltoś, Marszał 2009 podręcznik 12.03.2011r.
Prawo karne procesowe jest jedną z gałęzi prawa obowiązującego w Polsce i częścią szeroko rozumianego prawa karnego . Źródłem prawa karnego procesowego jest ustawa KPK . Kodeks ten normuje postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów art. 1 kpk. Celem postępowania karnego jest rozstrzyganie kwestii odpowiedzialności karnej osoby a ściślej mówiąc oskarżonego o popełnienie przestępstwa poprzez realizacje norm prawa karnego materialnego . Realizacja tych że norm w procesie karnym następuje w wyniku podejmowania regularnie następujących po sobie czynności zmierzających do ustalenia czynu przestępnego i ujawnienia sprawcy przestępstwa a następnie ujęcia tego sprawcy . Zebranie i utrwalenie dowodów dla sądu sporządzenie i wniesienie aktu oskarżenia, rozpoznanie sprawy na rozprawie, wydanie przez sąd wyroku a także kontrola instancyjna nie prawomocnego wyroku sądu I instancji . Postępowanie karne dotyczy : Postępowania przygotowawczego
Postępowania przed sądem I instancji Postępowania przed sądem odwoławczym Postępowania przed SN w przygotowaniu rozpoznawczym w przypadku kasacji od prawomocnego wyroku kończącego postępowanie karne .
Funkcje prawa karnego procesowego Funkcja instrumentalna (realizacyjna) bowiem sankcje karne przewidziane w prawie karnym materialnym w części szczególnej KK mogą być stosowane na drodze procesu karnego.
Funkcja porządkująca przede wszystkim prawo karne procesowe reguluje tryb procedowania organów postępowania przygotowawczego prokuratora, policji i innych organów uprawnionych z mocy ustawy do prowadzenia postępowania przygotowawczego jak również reguluje tryb procedowania organów sprawiedliwości w szczególności poprzez nadanie uprawnienia i określenie obowiązków poszczególnych uczestników postępowania karnego a zatem organów postępowania przygotowawczego organów sprawiedliwości, pomocników stron procesowych, samych stron procesowych. Funkcja gwarancyjna polegająca na zachowaniu gwarancji procesowych uczestników postępowania. Funkcja gwarancyjna jest realizowana w szczególności poprzez prawa i obowiązki oskarżonego. Zasada domniemania niewinności odnosi się do oskarżonego.
Podstawowe działy prawa karnego procesowego : Statyka procesu karnego Dynamika procesu karnego Statyka procesu karnego- dział dotyczący uczestników postępowania karnego (między innymi). Przesłanki procesowe- okoliczności które muszą zaistnieć by proces mógł być wszczęty i kontynuowany. Dział dotyczący czynności procesowych (decyzje procesowe czyli orzeczenia i zarządzenia, orzeczenie to wyrok).

(…)

… oskarżenia w postępowaniu przygotowawczym stanie się stroną bierną oskarżoną .
Brak legitymacji procesowej nie wyklucza tzw legitymacji do czynności procesowych np. osoba uzyskała status pokrzywdzonego poświadczenie oskarżyciel posiłkowy . Pokrzywdzony nie jest pokrzywdzonym w rozumieniu postępowania przygotowawczego .
Strona procesowa - stadium jurysdykcyjne Oskarżyciel publiczny - organ Oskarżyciel…
… ma oskarżyciel publiczny którym jest prokurator lub organ państwowy upoważniony z mocy rozporządzenia wykonawczego ministra sprawiedliwości z 2003r. np. państwowa inspekcja sanitarna, organ państwowy z mocy ustawy np. „ Ustawy o lasach państwowych” , „ Ustawy o prawie łowieckim” w zakresie przedmiotu ochrony drewna ( kradzież) i zwierzyny (kłusownictwo).
Zdolność procesowa bierna Zdolność procesową…
… przysługuje on także innym organom państwowym. Organy te możemy podzielić na dwie grupy:
Na podstawie art. 325 d) KPK Minister Sprawiedliwości z mocy rozporządzenia z 2003 upoważnił do wnoszenia i popierania oskarżyciela przed sądem następujące organy:
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Handlowa
Urzędy Skarbowe i Inspektorów Kontroli Skarbowej
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Straż…
… nie może on przyłączyć się do postępowania. Dotyczy to zarówno oskarżyciela posiłkowego subsydialnego jak i ubocznego. Odstąpienie oskarżyciela subsydialnego i nie wstąpienie do procesu oskarżyciela publicznego powoduje umorzenie postępowania. Strona, która działa w trybie prywatno-skargowym to oskarżyciel prywatny.
Oskarżycielem prywatnym jest osoba pokrzywdzona, która w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz