Zasady podziału kompetencji i ich rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady podziału kompetencji i ich rodzaje - strona 1 Zasady podziału kompetencji i ich rodzaje - strona 2 Zasady podziału kompetencji i ich rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Zasady podziału kompetencji i ich rodzaje:

zasada przyznania (kompetencji powierzonych)- UE dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpowiednio do zakresu kompetencji przyznanych jej na mocy Traktatów.
Granice kompetencji UE wyznacza zasada przyznania; zgodnie z tą zasadą UE działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w Traktatach.

K
ompetencja wyłączna UE- jedynie UE może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, natomiast państwa członkowskie mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia Unii lub w celu wykonywania aktów Unii.

Unia celna

ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego ◦
polityka pieniężna w Eurogrupie

wspólna polityka handlowa

zachowanie morskich zasobów biologicznych w odniesieniu do rybołówstwa ◦
zawieranie umów międzynarodowych- jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie prawodawczym Unii, lub jest niezbędne do wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zakres może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.

K
ompetencja dzielona- UE i państwa członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmowac akty prawne stanowiące w tej dziedzinie. Państwa członkowskie wykonują swoją kompetencję w jakim zakresie UE nie wykonała owej kompetencji. ◦
R
ynek wewnętrzny

polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonym w Traktacie ◦
spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna ◦
rolnictwo i rybołówstwo (poza wcześniej wymienionymi zasobami) ◦
środowisko naturalne

ochrona konsumentów

transportu

sieci transeuropejskie itd.

K
ompetencja koordynacyjna, wspierająca i uzupełniająca- (jak w tytule)- akty UE z traktatów nie mogą prowadzić do harmonizacji przepisów ustawodawczych i wykonawczych w państwach członkowskich:

ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego

przemysł

kultura

turystyka


(…)

… równowagi międzyinstytucjonalnej- przeciwdziała nadmiernej koncentracji władzy, ale nie oznacza to równości instytucji lecz istnienie swoistego sposobu ułożenia wzajemnych stosunków, działanie mechanizmów kontroli i wzajemnego hamowania ➢
zasada jednolitych ram instytucjonalnych - każda instytucja zobowiązana jest do poszanowania i rozwijania własnego dorobku prawno-organizacyjnego. Fundamentalnym…
… koordynacyjna, wspierająca i uzupełniająca- (jak w tytule)- akty UE z traktatów nie mogą prowadzić do harmonizacji przepisów ustawodawczych i wykonawczych w państwach członkowskich:

ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego

przemysł

kultura

turystyka

edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport

ochrona ludności
współpraca administracyjna

zasada pomocniczości (subsydiarności)- w dziedzinach, które nie należą do wyłącznej kompetencji UE podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele określonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie .

zasada proporcjonalności-zakres i forma działania Unii nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów- jedna z zasad ogólnych prawa wspólnotowego- jeśli istnieje wybór…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz