Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Chemia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Chemia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.  - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Test ten pochodzi z rekrutacji na kierunek chemia.

Chemia, stacjonarne drugiego stopnia
Kierunki i specjalności
Chemia
Jednostki prowadzące
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
Zapisy
od 2012-06-01 do 2012-07-03 23:59:00
Limit miejsc
120
Język wykładowy
polski
Opis
Podczas studiów II stopnia student musi zaliczyć nie mniej niż 1000 godzin i 120 ECTS. Najpóźniej w drugim semestrze studenci dokonują wyboru specjalizacji, w ramach której przygotowują się do wykonywania prac magisterskich. Specjalizacje są przyporządkowane do poszczególnych zakładów dydaktycznych. Drugi rok studiów przeznaczony jest na wykonanie pracy magisterskiej w określonej pracowni naukowej zakładu dydaktycznego, w którym student odbywał specjalizację. Na przygotowanie projektu magisterskiego na Wydziale Chemii UW przeznaczamy znacznie więcej godzin i punktów ECTS niż przewidują standardy.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów II stopnia:
posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
potrafi przygotować i prezentować referaty a także prowadzić merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.
Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich w kraju lub za granicą. Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych i badawczych o profilach chemicznych lub pokrewnych, w wydawnictwach naukowych itp. Absolwent, który podczas studiów zrealizował blok pedagogiczny, ma uprawnienia do nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Może on ubiegać się o zatrudnienie w szkole, w ośrodkach kształcenia nauczycieli oraz innych instytucjach oświatowych.
Zasady kwalifikacji
Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.
Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy przeprowadzony na Wydziale Chemii UW. Egzamin zostanie przeprowadzony w lipcu, wrześniu i lutym.
Forma egzaminu: pisemny
Zagadnienia egzaminacyjne: wymagana jest znajomość zagadnień wymienionych w minimach programowych dla studiów pierwszego stopnia o kierunku chemia. Szczegółowe wymagania są podane na stronie www Wydziału Chemii UW. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz